Pretraži ovaj blog

Jelavić 1905.

Vjekoslav Jelavić. Pazvan-Oglu od Vidina. (Izvješće francuskoga pukovnika Mériage.). GZM. 1905. Str. 173-216.
◊173

Pazvan-Oglu od Vidina. (Izvješće francuskoga pukovnika Mériage.)

Priopćio Vjekoslav Jelavić (Pariz).

Pukovnik Mériage, čije opširno i zanimljivo izvješće o glasovitomu vidinskom paši Osmanu Pazvan-Oglu malo podalje u cjelini donosimo, bijaše jedan od mnogobrojnih Napoleonovih vojnika, koji, izišavši iz nižih vojničkih redova, znadoše se svojom hrabrošću i okretnošću dobaviti uglednih mjesta u francuskoj vojsci prvoga carstva. Mériage se je rodio u malenomu pokrajinskomu mjestu St. Sauveur le-Vicomte. 8. jula 1767. Stupivši u vojsku još prije velike revolucije kao prosti vojnik, on je aktivno sudjelovao u mnogim ratovima megju Francuskom i raznim evropskim državama, te se je u njima u tolikoj mjeri odlikovao, da ga u vojni od 1803. već nalazimo kao šefa bataljona. Nakon zaključka požunskoga mira, kojim je ova potonja vojna bila dovršena. Mériage bi imenovan vojničkim attaché-om kod francuske ambasade u Beču, a u maju iste godine bi poslat u misiju u štajerski Gradac. Njemu je bila povjerena zadaća, da od austrijskoga višega činovnika de Bellegarde izradi, da pristaništa Rijeka i Trst budu zatvorena Englezima, s kojima su Francuzi u to vrijeme na neprijateljskoj nozi živili. Osim toga imao je da stupi u uži doticaj s generalom Marmont-om, tadanjim vojničkim zapovjednikom Dalmacije. Pošto je tu misiju kako valja izvršio, vrati se u Beč, gdje je produžio vršiti dužnost attaché-a francuske ambasade.

Početkom g. 1807., pošto Rusi upadoše u Vlašku i Moldavsku, Mériage bi poslat u Vidin s misijom, da održi slobodan saobraćaj s Turskom preko Vidina, da skloni Turke, da spriječe sjedinjenje Rusa i Srba i najposlije, da bude posrednikom izmegju francuske vojske u Poljskoj, turske vojske na Dunavu, te francuske vojske u Dalmaciji.

Mériage je probavio u Vidinu vrijeme do g. 1809., te je učestvovao tada u novomu ratu, što je bio buknuo megju Francuskom i Austrijom. Poslije rata Napoleon mu dade naslov baruna i imenova ga vojničkim zapovjednikom Beča.

Naskoro za tim bi mu povjerena misija, da stupi u pregovore sa srpskim kapetanom Radom Vučevićem, koga su Crni Gjorgje i Srpski sovjet bili spremili u Beč, da ponudi Napoleonu protektorat nad srpskim narodom. I ovu je misiju Mériage obavio na zadovoljstvo svojih šefova. Kapetan Vučević je u istinu nakon toga bio poslat u Pariz u svojstvu diplomatskoga predstavnika srpskih ustanika i ondje se zadržao sve do g. 1814.◊174

Mériage se je vratio u Francusku g. 1811. Već g. 1812 bude on proizveden za brigadnoga generala i kao takav sudjelova u velikoj i za Francuze sudbonosnoj vojni protiv Rusije. Ranjen u bitci kod sela Krasnoje, pade u ruke Rusa i bi poveden kao ratni zarobljenik u Ukrajinu, odaklen se je povratio u otadžbinu tek nakon prve restauracije. Umro je u Parizu 8. decembra 1827.

Napoleon je poslao Mériage-a u Vidin u doba, kada se je najozbiljnije počeo zanimati za dogogjaje na evropskomu Istoku. Pri imenovanju vojničkoga agenta u Vidinu njega je rukovodila ista misao ko i pri osnivanju francuskoga generalnoga konzulata u Travniku, koje takogjer pada u ovu periodu. (Gl. naš rad o prepisci Pierre Davida, francuskoga konzula u Travniku, štampan u knj. XVI. "Glasnika zemaljskog muizeja".)

Po objavi rusko-turskoga rata francuskoj su vladi bili postali nedovoljni izvještaji, koje je dotle dobivala od ambasade u Beču i Carigradu, od konzulata u Travniku i od vojne komande u Dalmaciji. Izvještaji iz Carigrada bili su naročito nepotpuni s obzirom na vijesti s bojnoga polja, koje se je nalazilo daleko, na Dunavu, a izvješća s drugih strana bijahu uz to i nepouzdana; jer su bila većinom sastavljena ili po pričanju bosanskoga vezira i njegovih paša ili na osnovu raznih glasova, koje su pojedinci po Bosni pronosili, a koji su često bili vrlo daleko od istine.

Osim toga saobraćaj izmegju Carigrada i glavnoga tabora francuske vojske, od koga se je Napoleon rijetko odvajao, bio je ne samo spor nego i nesiguran, pošto je svakoga časa prijetila opasnost, da bude posvema prekinut sjedinjenjem srpskih ustanika i ruske vojske, koja se je tada nahodila u Maloj Vlaškoj, preko puta od Vidina.

Napoleon je dakle smatrao potrebnim, da negdje na Dunavu pošlje pouzdana čovjeka, kojemu bi bila zadaća, da osigura stalnu i urednu prepisku izmegju njegovoga tabora i francuske ambasade u Carigradu, da prati pomnjivo ratne dogogjaje izmegju Turaka s jedne, te Srba i Rusa s drugo strane, da šalje brze, pouzdano i potpune izvještaje s bojišta i napokon - da potiče Turke na što jači otpor protiv Srba, kako bi se na taj način spriječilo sjedinjenje ustanika s Rusima i onemogućila kakova rusko-srpsko-crnogorska akcija u Dalmaciji, od koje se je Francuska ozbiljno pobojavala.

Napoleon se je posavjetovao o izboru takova pouzdanog agenta s generalom Andréossi-em, tadanjim francuskim poklisarom u Beču; a ovaj mu preporuči Mériage-a, koji mu se je činio vrlo sposobnim za ovakovu diplomatsko-vojničku misiju.

Za rezidenciju novoga francuskoga agenta bi odregjena varoš Vidin, jedno s toga, što je preko nje prolazio jedini tada slobodni put iz Carigrada u zapadnu Evropu, drugo poradi toga, što je u Vidinu bilo sjedište silnoga paše Pazvan-Oglu-a, koji je vladao zemljištem, na kojemu su srpski ustanici bili pokušali sjediniti se s ruskim četama.

Mériage je krenuo iz Beča u početku februara g. 1807. i stigao u Vidin 20. istoga mjeseca.

U Vidinu proboravio je on do Tilsitskoga mira, poslije koga mu je položaj megju Turcima postao teškim, gotovo opasnim, naročito nakon zaključka saveza megju Rusijom i Francuskom. Hidris paša mu je doduše i po Tilsitskom miru produžio poklanjati raniju pažnju; ali su niži činovnici u gradu počeli poticati protiv njega janjičare i razbojnike, kojih je bila sva sila u Vidinu i okolici ovoga grada. Paša, doznavši za◊175 sve tu, savjetova mu, da se ne pokazuje mi ulici bez jake straže; ali pošto je više puta pucano na nj iz pištolja, Mériage odluči ostaviti Vidin.

Krajem 1808. pregje on u Vlašku i nastani se u glavnom ruskom taboru, a 25. marta 1809. vrati se u Francusku.

Mériage je u vrijeme svoje misije u Vidinu poslao svojoj vladi veliki broj zanimljivih i važnih izvještaja. Oni su pohranjeni u arhivu ministarstva inostranih djela i u državnom arhivu (Archives nationales). Njegova je prepiska odavno privukla pažnju historičara.

Srpski profesor Ivan Pavlović konsultirao je dio Mériage-ove korespondencije, koja se čuva u državnom arhivu, a neke je od tih dokumenata i objelodanio.

Drugi, veći dio ove prepiske pregledao je francuski diplomata Auguste Boppe i na osnovu iste izradio svoju studiju pod naslovom: "La mision de l'adjutant-commandant Mériage à Widin". Iz te izvrsne raspravice povadili smo gornje biografske podatke o pukovniku Mériage.

Rumunjski profesor Odobescu izdao je takogjer izvjestan dio Mériageove korespondencije, sadržan u arhivu ministarstva inostranih posala. Napokon knjiga g. dr. Gavrilovića "Ispisi iz pariskih arhiva", štampana u Beogradu g. 1904., sadržava lijep broj originalnih pisama Mériage-ovih.

I pokraj toga veći dio Mériage-ove prepiske još je neizdat. Jedan od najvažnijih njegovih izvještaja "Notes sur Paswan-Oglou" ostao je nepoznat. Megjutim on je od velike važnosti.

Taj opsežni izvještaj sadržava čitavu historiju čuvenoga paše vidinskoga, Pazvan-Oglu-a. On je pisan g. 1805., dakle iste godine, u kojoj je umro taj u prvo vrijeme glasoviti otpadnik od sultana, a docnije moćni i bogati paša vidinski.

Istorija Pazvan Oglu-a veoma je prostrana, važna i zanimljiva. Ona je upletena u povjest ne samo Turske, nego i Srbije, Rumunjske, Bugarske, Rusije i Austrije. Ona nije još kako treba proučena. Do danas je objelodanjena gragja o njoj; ali to su sve kratki i nepotpuni podatci. Mnogi su pisani pozno po njegovoj smrti, a neke su pisali ljudi neuki i nevješti da se obavijeste.

U svakom slučaju Pazvan-Oglu nije imao inteligentnijega, pismenijega i savremenijega biografa od Mériage-a, a naročito nije imao biografa, koji bi bio u položaju, u kojemu je bio Mériage, da sazna sve, što ga je o životu toga paše zanimalo i što je vrijedno bilo da se zabilježi.

Izvještaj, ili kako ga Mériage skromnije nazivlje bilješke (notes) o Pazvan-Oglu pisane su u hitrom, konciznom, ali tečnom slogu, koji čini lektiru lakom i ugodnom. Pisac je htio dati svom pričanju široki osnov. On je za to nastojao da po mogućnosti dogogjaje, u kojima je Pazvan-Oglu igrao prvu ulogu, dovede u svezu s najvažnijim faktima evropske politike onoga vremena. Stoga uz vojničke operacije, koje detaljno opisuje, ne zanemaruje on niti diplomatske kombinacije i intrige, naročito pako uplitanje velikih država u unutarnje poslove Turske. Polazeći s toga gledišta njegov je rad važan prilog za historiju istočnoga pitanja. On je time naravski znatno proširio pozornicu, na kojoj se kreće njegov glavni junak, a da ipak uz to potonjega nije umanjio. Mériage je naprotiv vještim rasporegjajem svjetla i sjene divno ilustrirao jake i slabe strane ovoga istočnjačkoga potentata. Muževna svojstva, poimence eneržija, smionost i pronicavost duha nešto su jače istaknuti, tako da u čitatelja ostaje dojam prijatan za silnoga pašu vidinskoga.

U izvješću Mériage-ovu ima lijepih stranica, koje zaslužuju, da svrate naročitu pažnju. Tako n. pr. magistralni, stručnjački opis vidinskih utvrda, zanimljive kulturno◊176političko bilježke o Moldavo-Vlaškoj, da i ne spominjemo refleksije o Turcima i o njihovoj upravi, koje posvjedočavaju, da je Mériage bio vrlo oštar posmatrač.

Topografski podatci su mu dosta pouzdani, a o etnografskim može se reći, da uz malo iznimke oni pokazuju, kako pukovnik Mériage nije baš ništa više znao, nego se uopće znalo u zapadnoj Evropi onoga vremena o narodima evropske Turske. Ali u tome će naši čitaoci biti bez sumnje bolji sudije od nas.

Mériage je poslao svoj izvještaj Champagny-u, francuskom ministru inostranih posala; a u popratnom pismu izražava on nadu, da će se spis dopasti Napoleonu, iz čega bi se dalo izvesti, da je po naročitoj želji carevoj i bio izragjen.

Mi ga ovdje u vijernome prijevodu priopćujemo.

Bilješke o Pazvan-Oglu i dogagjajima, što se tiču Turske za života ovoga paše.

Bilješke.

Osman paša od Vidina, poznat pod imenom Pazvan-Oglu, t. j. sin Pazvanov. Oglu znači turski "sin"; "Pazvan" je obiteljsko ime.

Osman Pazvan Oglu, paša od Vidina, jedan je od najpoznatijih ustaša turskog carstva. Ime njegovo prodre u Evropu i svrati na sebe pažnju najvećih vlasti.

Bio je kako smion, tako nadaren talentom i srećan, a osobito mnogo ima da zahvali slučaju. Njegov dolazak do časti i nezavisnost su najznačajnije pojave za turskoga opadanja i bezvlagja.

Osman se rodio 1758. u Vidinu, gdje je njegov otac, Omer aga Pazvan-Oglu, uživao dosta znatan položaj, što ga je on opet naslijedio od svoga oca Pazvan-age.

Rodom su bili Bošnjaci iz Tuzle. Jedan od djedova dobi ime Pazvan, što turski znači čovjeka, koji ima da nadzire osvjetljivanje velikih gradova, poimence Carigrada.

Pazvan-aga bijaše se odlikovao u pretposljednjem ratu tursko-austrijskom. Služio je tada u vojsci vezirovoj kraj Vidina, na čelu znatne čete Bošnjaka i Arnauta, te odbi odjele austrijske, koji zauzimahu veći dio sela izmegju Vidina i Timoka. Jedan dio tih sela, naročito Bursu i Kirsu, dade vezir Pazvan-agi, da nagradi njegove usluge.

Pazvan-aga ostade stalno u Vidinu, gdje ostavi sinu Omer-agi gotov imetak i stečeni ugled.

Omer-aga bijaše jedan od aga barjaktara u pašaluku, t. j. časnik, koji je pod svojim barjakom (zastavom) imao neki broj ratnika, ponajviše Arnauta, koji su vršili i posebnu službu: pratili ga pri svečanostima i čuvali njegova dobra, kad bi kamo otišao.

Bogatstvo i čast cijeni se u Turaka uvijek po vanjskim znacima, pa tako i po množini ratnika, što ih okružuju. Ti ratnici stoje mnogo više iznad raje, jer se svaki Turčin kao član naroda-pobjeditelja drži plemićem prema gjaurima, narodu-pobjegjeniku. Turci ili Osmanlije - kako se sami zovu - razlikuju se opet megjusobno samo po bogatstvu i vlasti.◊177

Najbogatiji ili najviši u časti zapovijedaju ostalima sad kao aga-barjaktar - čast kod janjičara, koja se stiče razvijanjem barjaka, pod kojim takav vogja zapovijeda četom oružanih ljudi, - sad opet kao bimbaša, t. j. vogja dobrovoljne čete n. pr. Arnauta. Čitave vojske turske sastoje se od mnogobrojnih takovih četa, kojima se nalaze na čelu paše, upravitelji i drugi poglavari vrlo raznih naslova.

Naslov "aga" daje se janjičarima i Turcima, običnim vojnicima, koji su se odlikovali, ili radi njihova bogatstva ili radi ugleda. "Efendije" se zovu činovnici pravni i uredski.

Turčin u pokrajini može biti veliki posjednik, a da uz to ne bude ipak vrlo imućan; zemlje su posjedničke naime, uslijed opadanja pučanstva, neplodne, teško se nalazi obragjivača; obično je to kršćanska raja, a čuvaju ih i štite opet sluge - Turci. Najsposobniji od ovih su subaše, - neka vrst poslovogja, - upravnici, zapovjednici i sudije u jedan mah.

Raja daje gospodaru desetinu od žita i plodova, a kada mora da plati i subaše, to njoj samoj preostaje vrlo malo.

Osobito posjedi na megjama izgledaju kao da se istom otvaraju kulturi; sela im se sastoje od samih daščara ili zemnica, a ne možeš ih stalno posjedovati, jer mijenjaju često gospodara bilo progonom, bilo zapljenom a bilo i silovitim otimanjem od strane jačega.

Omer-aga bijaše malo po malo na te različite načine stekao vrlo znatnih dobara; brojem sela nadmašivao je i najbogatije age u cijeloj zemlji - imao ih je naime 30.

Poput prvih aga pozvan u vijeće ili divan pašin, postade nazir t. j. civilni upravitelj raje i upravnik poreza. Njegov utjecaj u javnim poslovima u velike poraste, što pobudi zavist i tužbe u ostalih aga. On pokaza svoju vlast, tako da ga se je i sam paša pobojavao. Izlazio je samo u pratnji mnogih oružanih ljudi te s bejlekom ili s malim vojnim bubnjem od ovčije kože. Napokon ga stadoše prezirati i smatrati derebijom t. j. tiraninom.

Omer-aga je vrlo dobro znao kako se o njemu misli, pa se zato uvjek držaše pripravan na obranu: kuća mu je bila puna oružja i džebane, a bio je u svezi si razbojničkim četama, koje su pljačkale po Srbiji i Maloj Vlaškoj. Dijelio je i plijen, što se donosio u njegova sela, osobito u Kirsu. Ta su sela imala zgodan položaj, nalazeći se uzduž Dunava, na samoj megji Srbije i Male Vlaške, tako da se je iz njih moglo lahko upadati u te pokrajine. Niko ne bijaše siguran od njega ni u Vidinu, ni u ostaloj zemlji. Svako se je želio osloboditi toga derebije, samo niko ne znagjaše, na koji način.

U Vidinu je tada zapovijedao Melek paša, starac vrlo poštovan od svojih sugragjana, koji uživaše pokraj toga potpuno povjerenje Portino. Da se izbjegnu nemiri, predlože age u divanu pašinu, da Omer pogine na osobiti način, kao što obično biva u Turskoj, kad se viša vlast boji kakova otpora.

Oni dozvaše nekoga prostog Turčina, koji je bio poznat kao vrstan lovac i okretan strijelac. Age, uplivni u divanu po dobi i ugledu, rekoše mu: "Ti si dobar gragjanin vidinski te, kao i mi, sin ove zemlje; mi treba da oslobodimo ovaj grad od sile, a poštene ljude od pljačkanja. Ti znaš, kako se Omer ponaša, i ti jedini možeš da poslužiš sultanu, i da po njegovu nalogu Omera ubiješ. Ti ćeš tako poštediti krv svojih prijatelja i zemljaka. Stani kuda on prolazi i ubi ga." Age mu dadoše uz to dvije kese blaga (1500 kruna od prilike), i Turčin obeća, da će izvršiti sultanov nalog. On se stavi u zasjedu na putu, kojim je Omer-aga obično prolazio sa brojnom družinom. Ali i ako je tri puta namjerio pušku, svaki put, bilo od straha, bilo zbog odvratnosti, ruka mu◊178 zadrhta i puška nesastavi. Odrekavši se svoje namjere, pogje on za Omer-agom i zatraži, da s njim govori na samo. Kad je ovaj udaljio svoje ljude, reče mu Turčin: "Ja sam te htio ubiti, tvoj život visio je o jednoj dlaci, ali se tri put moje srce tome oduprlo, a to je zaista božja volja, koji neće tvoje smrti, te me je regbi odredio, da dogjem ovamo i da te upozorim na pogibelj, koja ti prijeti." Zatim, izvadivši iz džepa one dvije kese, baci ih na zemlju i reče: "Evo cijene tvoga života".

Omer-aga, doznavši cijelu stvar potanko i saznavši imena svojih neprijatelja, ode u svoj stan, i donese Turčinu druge dvije kese: "Vrati im, reče, njihov novac, koga si primio za zločin, a primi ovaj kao nagradu za dobro djelo; ali drži tajnim, što si mi rekao i neka niko ne zna za tako sramotnu urotu."

Čim je Turčin otišao, Omer dozva k sebi sina Osmana, saopći mu urotu i imena svojih neprijatelja, te u slučaju, reče, da on pogine, Osman mu se morade zakleti, da će ga osvetiti.

Turci znadu prikriti svoj gnijev i pričekati vrijeme, zgodno za osvetu. To je sasvim prirodno u zemlji, gdje je sve naoružano i gdje uvjek jači postavlja zakone. - Nigdje nije razlika izmegju riječi i misli veća i potrebnija, nego u Turskoj.

Pošto se tako taj pokušaj izjalovio, odlučiše age upotrijebiti silu. Omer bijaše nekamo otišao za neko vrijeme, te oni lako naslutiše, da on snuje, kako da im se osveti.

Age se opet sakupiše na divan kod Meleka, koji savjetova, da se Omeru zapovijedi, neka ode iz Vidina. "Vrijenje stanovnika, poruči mu on, ne dopušta, da ti i dalje ostaneš u ovom gradu, ako ne želiš sam, da se izvrgneš kakvoj nesreći i da postaneš uzrok nemira. - Udalji se za neko vrijeme i odlazi u svoja sela."

Omer primi tu poruku oholo i s prezirom, te odgovori paši, da se nikoga ne boji. da može odbiti svaku navalu i da će već znati ušutkati svoje neprijatelje.

Melek je želio zapriječiti prolijevanje krvi, ali bijaše svakako odlučio uspostaviti red i sigurnost i ugušiti neposlušnost toga buntovnika. On dakle opet sabra svoj divan i upita, što treba učiniti s čovjekom, koji ne sluša ni zakona ni vlade. Vijeće starješina odgovori, da takav čovjek zaslužuje smrt. Melek, obrativši se kadiji, upita ga za njegov ilam (sud). - Napokon pošalje opet k Omer-agi: "Ukloni se, reče mu, jer si osugjen na smrt, tvoja osuda je u mojoj ruci." Ali Omer bijaše preohol, a da posluša.

Melek, videći da su savjeti uzaludni, odluči upotrijebiti silu.

Zatvori vrata tvrgjave, postavi jake straže u arsenal, te sa svojim ljudima i agama opsjedne kuću Omer-aginu. Dva topa namjestiše da pomognu navalu.

U Omera bijaše mnogo ljudi i živo se opirahu, ali bojeći se, da bi ga požar mogao istjerati iz kuće, odluči da provali i da si na čelu svojih ljudi prosiječe put. - Baci se za to junački na opsjedatelje, prokrči si put sabljom u ruci, krene prema jednim gradskim vratima i izagje sa sinom Osmanom.

Tiro-Hasan, ćehaja-beg ili pobočnik pašin, dade se odmah s cijelom konjicom u potjeru. Nakon žestoka boja Osman izmakne, ali Omer bude uhvaćen i doveden u Vidin pred Melek-pašu, koji mu dade odrubiti glavu. - Melek, uspostavivši tako mir u cijeloj zemlji, kojom je upravljao, bi za malo vremena pozvan u Carigrad, gdje postade veliki vezir. Taj starac pašovao je više od 30 godina u raznim pokrajinama, a Tiro-Hasan pratio ga svuda kao njegov ćehaja-beg. Da nagradi njegove zasluge. Melek učini, te bude imenovan za njegova našljednika u pašaluku vidinskom. - Melek ne zadrža za dugo vrhovne časti; odreče se državne službe, ode privatno živjeti, i umrije u prijestonici oplakivan od svih.◊179

Osman, izmaknuvši udesu svoga oca, spasi se s ostatkom Omerovih ljudi u goru, te lutajući neko vrijeme po selima, odluči poći u službu u nekog paše arnautskog na megji Bosne, koji je odavno bio na glasu sa svoga razbojništva.

Osman imagjaše još jednoga mlagjeg brata, Ibrahim-bega, koji ne pogje s njim, nego se vrati u Vidin, gdje je živio privatno i uživao prijateljstvo svih gragjana.

Megjutim nadogje rat izmegju Turaka i Rusa, uz koje pristade i Josip II., car austrijski.

Tadanji veliki vezir, Hodža Jusuf-paša, preuze zapovjedništo nad vojskom. Morajanu, gospodaru Vlaške, koji je uživao osobito povjerenje sultana Hamida, bude naloženo, da podigne znatan broj laganih četa za vojevanje u Erdelju i u Moldaviji. Taj grčki knez podiže brojne čete arnautske, vlaške, te mnogo Turaka dobrovoljnika iz raznih pokrajina. Osman se stavi pod njegovu zastavu i vojeva tako prvi put u Vlaškoj.

Činilo se, da se prošlost zaboravila, te kako je Osman imao brata u Vidinu i rat uslijed zime prestao, vrati se on jednoga dana u očinsku kuću.

Tiro-Hasan-pašu naslijedio je u Vidinu Salapa Ahmet Morali-paša, a ovoga opet Ali-paša. Sva su trojica služila u turskom taboru kod Oršove. Ali-paša je sad zapovijedao u Vidinu. Age u tom gradu, koji poznavahu poduzetni karakter Osmanov, zabrinuše se u veliko s njegova povratka. Otidoše za to k Ali-paši, te po njegovu nalogu trojica najuglednijih po dobi i ugledu pogjoše u kuću Osmanovu, da ga pitaju, zašto je došao i što namjerava činiti. Osman izjavi svoje dobre namjere: odlučio je ostaviti se skitalačkog života, živjeti sa svojom obitelji i uživati mirno baštinu svoga oca.

Taj odgovor bi dojavljen paši, koji opet posla iste age k Osmanu, poručivši mu, da nije u redu, da on sada u ratno vrijeme besposliči po Vidinu, nogo da bi mu trebalo razviti zastavu i poći na vojsku. Dade mu tri dana za odluku.

Osman se pokori nalogu pašinu, skupi pod svoj barjak sve same dobrovoljce i treći dan ode iz Vidina uz obične počasti. Starci age ga ispratiše do vrata predgragja.

Ratna sreća bila je za čas sklona Turcima, ali im se naskoro iznevjerila. Vezir je sa svojom vojskom bio prodro u Banat do Mehadije i zaprijetio Temišvaru, a vojska turska u Erdelju pomakla je svoje predstraže sve do Sibinja. Ali austrijske čete, u sporazumu s Rusima, prodriješe u isto vrijeme u Vlašku, i vezirova vojska opet morade uzmicati do Timoka, koji utiče s desne strane u Dunav, izmegju Oršove i Vidina.

Tako Osman dogje upravo u svoje selo, te postavi u Bursi straže, imajući nalog, da zaustavlja bjegunce. Hodža-Jusuf bi pozvan u Ruščuk, a pošto se bilo bojati, da neprijatelj ne prijegje donjim Dunavom u Bugarsku, to dogje na njegovo mjesto u Vidin Ruščukli-Hasan-paša kao serasker, da odbija austrijske odjele na Timoku.

Hodža-Jusuf pretrpi poraz kod sela Kalafate na lijevoj strani Dunava naprama Vidinu. Osman je i nadalje služio pod Hasanom, te se je odlikovao ovom prilikom. - Marojani, prvi general Hasanov, bijaše tada u Šištovu. On pade doskora žrtvom lične osvete njegove. Hasan naime, prije nego što postade pašom, boravio je u Vakareštu kraj Bukarešta, gdje ucjenjivaše i pljačkaše zemlju.

Gospodar, na tužbe stanovnika, poruči paši, da prestane, ili da će on dignuti svoje čete, da njegove ljude dozove pameti. Hasan posluša, ali čim sam dogje do časti, osveti mu se, davši ga objesiti kao krivca te nesretne vojne.

Ali i Hasan malo kasnije pogine od krvničke ruke na zapovijed sultanovu, jer je bio pogubio gospodara bez privole njegove.

Marojana naslijedi Manrokordato, a ovoga nakon 6 mjeseci Mihajlo Sutro, pošto je bio predbježno zaključen mir megju ratujućim strankama.◊180

Josipa II. naslijedi god. 1791. Leopold I., koji ne pogje tragom svoga predšasnika, nego svrati svu svoju pažnju na Francusku.

Revolucija, što je buknula u ovoj kraljevini, bijaše ponizila kraljevski ugled. Plemstvo i svećenstvo bježaše zajedno s kraljevskim prinčevima u inozemstvo, gdje nastojaše predočiti svoju stvar interesantnom za sve okrunjene glave.

Josip II., zaokupljen posvema osnovom o diobi evropske Turske, što je bijaše izradio sporazumno s ruskom caricom Katarinom II., smatraše nemire u Francuskoj zgodnim časom za njezino izvršenje.

Ta je osnova osobito ojačala nakon zajedničkoga putovanja cara Josipa i carice Katarine, što ga bijahu poduzeli po Krimu, te bi ju ova dva vladara bez sumnje bili i izvršili, da je Josip poživio.

Vojske austrijske bile su već zauzele Biograd i primicahu se obim obalama Vidinu, a vlaškom Ruščuku. S druge strane ruski odjeli, zauzevši Besarabiju i tvrgjave na donjem Dunavu, dopriješe do rijeke Kamsije i do pod sam Balkan, prijeteći Rumeliji. Josip nastavljaše operacije sa svoje strane, ali ih njegova smrt prekide.

Njegov našljednik Leopold sklopi mir. Rusija uslijed svojih uspjeha zadrža Očakov i stečevine na Crnom Moru.

Car pak austrijski napusti sve, što bijaše osvojio, samo da mu bude moguće poslati čitavu svoju vojsku protiv Francuske.

Alzaška, Lotrinška i Flandrija pripadahu već Austriji, koja na taj način zatvori potpuno granice njemačkoga carstva, tako te i ono potpade pod njezinu faktičnu vlast.

Francuska, došavši gotovo u položaj, da plaća danak i traži zaštite, ne mogaše obnoviti slavno doba Franje I. i Ljudevita XIV. U isto vrijeme bi potpisan savezni ugovor u Pillnitzu{1 Taj je ugovor bio potpisan 27. augusta 1791. megiu carem Leopoldom i pruskim kraljem Fridrikom Vilimom II.}, i vojvoda koburški, zapovjednik carske vojske u Vlaškoj, bi poslat hitro u Belgiju.

Turska i ovoga puta bijaše oslobogjena. Njezina dalja sudbina bila je nestalna već prema tomu, u koliko je utjecaj Francuske na udes Evrope bio jači ili slabiji.

Nakon šištovskoga mira Osman se vrati u Vidin, gdje je Ali-paša i nadalje paševao.

Osman se je ponio na vojni sjajno i zaslužio povratak u Vidin, ali poradi njegova smiona karaktera i poznatih prijašnjih pothvata njegovih, smatrali su ga opasnim i odlučiše prognati ga.

Melek-paša, kaznivši smrću njegova oca, potegao je i na njega istu osudu, ostavivši naime svojim nasljednicima uputu, da ga ubiju, ako se pokaže u Vidinu.

Osman je dobro poznavao opasnost svoga položaja, ali se nadao, da će ona nestati, čim uspije steći u aga povjerenja. - Megjutim taj njegov dvolični položaj učini, te i on pogje očevim tragom. Poput potonjega stade naime provaljivati u druge pokrajine, naročito u Vlašku. Ta razbojstva i velik broj ljudi oko njega bijahu uzrokom, da se je pronio glas, kako on traži osvetiti smrt svoga oca. - Osman se nije dao lako uhvatiti ili zarobiti, držeći se uvijek na oprezu i boraveći obično u svojim utvrgjenim selima Bursi i Kirsi, odakle je u ostalom mogao lakše pljačkati.

On je na oko poštivao vlast, ali njegove ekspedicije podigoše općenite tužbe. - Stanovnici Male Vlaške tužiše se svome vojvodi, a ovaj opet sultanu.

Sultan ukori pašu i naloži mu, da učini kraj tim neredima. - Bilo je upravo nastalo proljeće, kada Turci obično puštaju konje na pašu. Ali-paša dade svojim◊181 ljudima nalog, da potajno osedlaju konje na livadi i da se saberu na ugovorenom ročištu. Odatle četa krenu iznenada na Kirsu, te ju opkoli. Osmana iznenadi ta brzina pašina, ali se ipak ne zabuni, već se zatvori u svoju utvrgjenu kuću, iz koje odluči provaliti, kako bi se dopao širokoga polja, gdje bi opet mogao skupiti svoje ljude, rasijane po ostalim njegovim posjedima.

Neki njegov drug i službenik bijaše skoro istoga stasa i obličja kao i on. Osman mu predloži da izmijene odijela. Sluga obuče zlatom iskićeno Osmanovo odijelo i zajaši bogato opremljena konja.

Vrata od Kirse biše otvorena i četa provali sa sabljom u ruci, a Osman joj na čelu. Njega ne prepoznaše, a udarci biše isključivo upravljeni protiv onoga, koji je nosio njegovo odijelo. Taj nesretnik pade, pogogjen puščanim zrnom. Osman se dohvati polja s ono malo ljudi te izmače pokolju. Četnici Ali-pašini, zadovoljni pobjedom, ni ne proganjahu više Osmana. Oni su bili uvjereni, da nose paši njegovu glavu. Svi su prepoznali njegovo odijelo i opremu njegova konja, pa nikomu ni ne pade na um, da sumnja o njegovoj smrti.

Tom zgodom bi zarobljeno više drugova Osmanova sina, megju kojima se nalazio i Mula-aga, okovan i noseći u svakoj ruci po jednu glavu njegovih drugova. - Ovi zarobljenici, odvedeni najprije u stari grad, budu naskoro pušteni na slobodu kao čeljad, koja više ne može da škodi po smrti svoga vogje …

Mula, nekadanji Osmanov sluga, naslijedi ovoga kasnije pod imenom Seis-Hidris-paše. On oženi Osmanovu udovicu i prisvoji sve njegovo bogastvo. Rodom iz Akijara, 4 milje od Vidina, bijaše on nekoć ubio jednoga svoga druga, te ga okovana povedoše pred Melek-pašu. Slučaj megjutim htjede, te on srete na putu Omer-agu, kome je njegov brat služio, i zatraži njegovu zaštitu: "Omer-aga, spasi me," poviče mu; a Omer ga zbilja svojim posredništvom spasi. Od toga dana Mula pristade uz svoga pokrovitelja, a poslije njegove smrti postade pouzdanikom i jednim od prvih časnika njegova sina.

Osman, lutajući po gorama, sakupi više razbojničkih četa, koje su sve više jačale i pustošile Rumeliju do u najbližu okolicu Carigrada. Najviše je bilo megju njima Arnauta. Oni su dobro došli svima strankama; gdjegod ima, da se što dobije ili opljačka, tu ih možeš naći; oni služe pašama protiv Porte, a Porti protiv paša; oni sačinjavaju tjelesnu stražu grčkih knezova u Vlaškoj i Moldavskoj; oni brane Biograd sa Kursanli-Alijom protiv Srba, i bore se zajedno sa Srbima protiv Turaka; u isto vrijeme naći ih je i u taboru turskom protiv Rusa, i u četama kneza Ipsilantija s Rusima protiv Turaka,

Arnauti su stasom lijepi i visoki ljudi, većinom potomci starosjedioca Grčke, Macedonije i Epira. Ima ih mnogo, koji i nijesu muslomani, ili su to samo na oko, da mogu lakše vojevati i voditi pustolovan život. - Neustrašivi u obrani, oni traže svuda ratnu sreću, koja ih jedina privlači i od koje zavisi njihova vojnička vijernost. Kod kuće njihove iste žene vojuju po gorama. - Majnati ili stanovnici Maine su najpoznatiji megju njima sa svoje hrabrosti. - Oni su branili uvijek svoju zemlju protiv turskih zapovjednika, te se još drže potomcima Špartanaca.

Prava Albanija, oko Skadra i Mostara (?), napućena je većim dijelom slovjenskim plemenom, nu u Turskoj pod imenom arnautskim razumijevaju se obitavaoci pokrajina, koje se nalaze uz obale grčkoga mora.

Osman nije zaista mogao naći boljih sluga. Doskora se okupi oko njega jaka četa ljudi, željnih nagrade i plijena.

Jedne noći, kad je u Vidinu bilo sve mirno, dogje on s više od 1000 ljudi, zauze gradska vrata, dočepa se tvrgje i provali u pašin saraj, koji bijaše kraj Dunava, a utvrde mu gospodovahu glavnim vratima, što su vodila rijeci.◊182

Ali paša se silno začudi i zbuni: jedva bijaše prošlo nekoliko nedjelja od smrti Osmanove u Kirsi, a niko se nije nadao takovu uskrsnuću.

Alija se mogao ili braniti nekoliko časaka, ili bježati na protivnu obalu, ali jedno i drugo bijaše teško.

Osman, gospodar tvrgje, arsenala i svih gradskih vrata, poruči mu, da je svaki otpor uzaludan i ponudi mu uvjete mira, koje Alija morade potpisati.

Alija bijaše blago postupao s drugovima Osmanovim, koji su mu za zadnje borbe dopali ruku. Ovi sad opet pregiu svome prijašnjemu gospodaru. Mula naročito olakša sporazum. Iza trodnevnoga pregovaranja, za koga se nije nikakvo neprijateljstvo počinilo, predloži Alija Osmanu, da se sastanu na dogovor u jednoj odaji u saraju, gdje ne bijaše nikakva oružja. Ovaj to primi. Po ugovoru Osman bi imenovan "nazirom", što je i njegov otac bio. Alija ga zaodjene tom prilikom ćurkom, koji on megjutim odmah skine, bojeći se, da nije otrovan. Od tada postade Osman jedinim pravim gospodarom Vidina. Alija, razlažući mu, za što je prije onako strogo protiv njega postupao, reče: "Ne vjeruj, da sam ja tvoj neprijatelj; ja sam doduše na tebe navalio, ali evo, čitaj ferman sultanov". On mu i pokaže taj ferman, a onda, uprvši rukom na Vlašku kroz prozore saraja, reče: "Eno ono je uzrok, za što te proganjaju". Osman ne zaboravi toga priznanja, te Vlaška plati dug pokajanja.

Alija je u istinu mislio na Mihajla Sutzu, gospodara Vlaške iza mira šištovskoga, komu on nije mogao oprostiti ukore divana povodom tužba ovoga kneza. Iza 14-mjesečnog vladanja u Vlaškoj, Porta odredi, da Mihajlo promijeni svoje uvjete sa gospodarem Morotijem u Moldaviji, bilo što je ovoga sumnjičila s prevelikoga prijateljstva s Rusijom, bilo što je držala razboritim, ukloniti Sutzu, da se osujeti provala, koju bi mogao iz osvete poduzeti novi nazir u Vidinu.

Alija po uvjetima ugovora ode za tim nekoliko dana iz Vidina uz udaranje bubnjeva (kojih paša s tri repa ima deset), i uz sve ratne počasti. Kako je Osman postupao s Alijom za kasnijih dogagjaja, činilo se, da su se oni vrlo sprijateljili, a to bi na koncu za Aliju pogubno, a Osmanu pomogne do bogastva i ugleda.

Osman, sada gospodar Vidina i nazir, stade ubijati neprijatelje svoje kuće, koji se ne bijahu bijegom spasili, a osobito one, koji bijahu prouzročili smrt oca mu; zaplijeni imanja njihova na korist svoju i svojih prijatelja; potonje nagradi bogatim službama, te naskoro njegovi drugovi postadoše jedini age i posjednici u zemlji. Vidin postade sijelo svih razbojnika, koji su pustošili pokrajine turske.

Najstrašniji harambaše bijahu u savezu s Osmanom ili s njegovim doglavnicima, poimence s Gjavir-Hasanom, Manof-Ibrahimom, Jusuf-agom i drugim manje ili više znatnim četnicima. Mnogi od njih postadoše kasnije i paše, kao Kursanli-Alija, koji se odlikova pri obrani Biograda i u borbi protiv Rusa. Čete u Osmanovoj službi bijahu poznate pod imenom Kirdžalija, nazvane tako ili po selu Kirsi ili po pokrajini Kiržalis, udaljenoj jedno 12 milja od Plovdiva, koja bijaše na glasu sa svojih skitalica i hajduka.

Naskoro nestade tuda trgovaca; nijedan se stranac ne usudi približiti Vidinu; karavane su bile pljačkane; Vlašku i Srbiju ucjenjivahu četnici nazirovi.

Krajina, dio Srbije, s one strane Timoka, izmegju gorskih obronaka i desne obale Dunava{1 Idući u smjeru Oršove.}, imagjaše posebnu upravu pod nekim grčkim begom, gotovo na isti način kao Vlaška i Moldavska.◊183

Taj kraj je bio izvanredno plodan i njegovi dohotci su bili namijenjeni sultanovim kćerima, a beg je bio njihov poslovogja. Krajina je imala svoje posebne povlastice, bila je gusto napučena, puna sela i vrlo dobro obragjivana; nijedan Turčin ne mogaše u njoj boraviti, a bez dozvole ni poći u nju; policija i sigurnost dolikovaše begu.

Može se zamisliti, kako je Osman žudio zatim krajem: on se pod raznim izlikama dočepa najprije glavnih mjesta, na koncu protjera poslovogju sultanovih kćeri i sam postavi na njegovo mjesto drugoga bega.

Istodobno stade da se pomalo opravdava veleći, kako bijaše žrtvom neprestanoga i nepravednoga proganjanja nakon smrti oca; odricaše se razbojnika, koje su, veli, njegove čete progonile; dokazivaše, kako je on nesretan, te kako je morao, da bježeći u gore, tamo traži zaklona megju razbojnicima, pošto je prije toga sa svom snagom služio državu protiv neprijatelja; te napokon isticaše svoju veliku vijernost sultanu.

Povišenje sretna razbojnika na čast nije u Turskoj ništa neobična. Pučanstvo ovoga carstva dijeli se u glavnom na dvoje: na podjarmljeni narod ili raju, i na osvajačke horde osvajača; ove zapovijedaju, a oni slušaju.

Turčin je još uvijek vojnik, pobjeditelj, ako je po garnizonima ili vojničkim kolonijama i izgubio ratni genij, uživa ipak plod svoje pobjede; vuče korist od pobjegjenika i drži ih pod željeznim jarmom. Pravila i običaji vojnički su mu još uvijek jedini zakon. U kratko: Turci su jedna velika vojska, čiji odjeli drže pokorene pokrajine.

Turčin nije više arapin-turkoman, ali još je manje postao gragjaninom. I ako su ga ugodnosti sjedalačkog života malo približile posjedniku, zemljoradniku, ono ipak stari, plemenski običaji i posvemašnja oskudica pozitivnih civilnih zakona čine, te on još uvijek više ljubi i čuva primitivni način života.

Po svomu tome lako prepoznaješ u sadašnjemu Turčinu člana skitalačkih horda - Turci i sad zovu ovaj tabor hordijom, - izašlih iz Tatarske i Arabije. Uprava je u njih volja jačega, a pošto je slabiji uvijek izvrgnut udarcima vlasti, nije čovjek inače siguran, do li ako se može sili oprijeti. I tako se svaki Osmanlija nalazi regbi neprestano na obrani, a buntovnika obično opravdava uspjeh. Pobune nemaju u Turskoj iste pošljedice kao u ostaloj Evropi: odmetnik, došavši slučajno do uspjeha, pokloni se velikoj gospodi kod vlade; ova ga opet dragovoljno prima u svoju sredinu: jer, vele, ko se svojom vlastitom hrabrošću uzdigne, vrijedan je da zapovijeda.

Paša biogradski, Hadži-Mustafa Seniki-paša, bude imenovan beglerbegom rumelijskim s nalogom, da stane na kraj neredima u toj zemlji kao što i u Srbiji, te da ujedno sasluša, što Osman hoće. Ovaj posljednji upotrebi obično i kod Turaka gotovo neophodno sredstvo: mito. On pošalje Mustafi tri bogate konjske opreme, koje su - pripovijedalo se u zemlji - vrijedile nekih 80 kesa blaga. Paša mu posla na uzdarje jedna kola sa 6 konja. Činilo se, da će se sve svršiti na zadovoljstvo jednog i drugog, ali tome ne bi tako. Osman ne mogaše više natrag: radi vlastite sigurnosti želio je, da mu se uzurpacija službeno potvrdi, dočim opet vlada nije nikako htjela ostaviti u njegovim rukama tako važne tvrgjave, kao što je Vidin.

Osman, videći se prevaren u svojim nadama, ugje sa svojim četama u Srbiju, pokrajinu Hadži-Mustafinu, opljačka i ucijeni strašno ovaj nesretni kraj, podigavši kontribuciju od 72 kese, da se naplati za darove, poslane prije toga paši.

Beglerbeg odluči sada izvršiti nalog divana. Sultan bijaše odredio Ahmet-pašu srebrničkog u Bosni na mjesto u Vidinu, ispražnjeno nakon odlaska Ali-paše.◊184

Hadži Mustafa zapovjedi svome ćehaj-begu Siliktar Huseinu, paši od dva repa, da pogje na Vidin s dovoljno četa i da uvede Ahmeta u njegov pašaluk.

Siliktar krenu s proljeća 1795. da opsijeda Vidin; ali Osman izagje preda nj, zametne boj i odnese pobjedu. Ahmet-paša bi ubijen i pokopan u selu Vibos, 4 milje od Vidina; nakon potpunoga poraza ne preostade Huseinu drugo, nego da se povuče u srpske gore.

Osman ostade tako i nadalje gospodarom tvrgjave, ali ipak obnovi pregovaranja o izmirenju, te za kratko vrijeme bi odlučeno, da ostane i dalje nazirom; što je bilo do sada, zaboravlja se, a u Vidinu postaviće se novi paša.

Hadži-Hapli-paša, izabran za to mjesto, dogje bez vojske, te bi primljen sa svim doličnim počastima.

Osmanu se samo na oko oprostilo: tajni nalozi Portini su glasili, da se ima pogubiti, čim se desi prilika. Osude se naime izvršavaju u ovoj državi tako, da se osugjenik iznenada umori: jer je to najsigurnije sredstvo u zemlji, gdje je sve naoružano do zubi, spremno na otpor protiv vlasti.

Jedan sultanov časnik - obično kapidži-baša - šalje se s darovima i pismima k označenoj žrtvi.

Dok na smrt osugjeni paša čita, časnik vreba na zgodan čas i ubije ga bilo bodežom bilo iz kubure. Nastane sveopće iznenagjenje i graja. Sultanov izaslanik pokazuje na to svoj ferman, te se ubijena žrtva odmah i zaboravlja. Naprotiv, ako mu nije mogućno izvesti svoju zadaću, on odlazi i strpljivo čeka bolju zgodu. Kako pak nije opredijeljena ni nagrada ni vrijeme za izvršenje tajne osude, žrtva može da obezbijedi svoju ličnu sigurnost, samo ako neprestano drži ruku na balčaku svoga mača.

Njezin život zavisi jedino od hirova jedne samovoljne vlasti.

Osman je imao previše iskustva i razloga, a da ne bude uvjek na oprezu. On ne pripuštaše nikada nikoga k sebi, a izlažaše pred svijet samo u brojnoj pratnji odanih i oružanih ljudi ili opet u društvu osoba, koje su se kao i on morale bojati vlasti i stroge pravde vladareve.

Kao nazir nastavi Osman upravljati financijama pašaluka, a budući jači od paše, vršio je u istinu i upravu. Paši se davalo samo vanjsko poštovanje; on je primio plaću od dohodaka, što ih je nazir sabirao. Ovaj se u ostalom brinuo, da pašinim dohotcima pridoda i izvjestan višak.

Osman postade tako jedini upravitelj gornje Bugarske, ali u donjoj Bugarskoj ne bijaše njegova vlast poznata. Ondje je gospodario Tersenik-Oglu od Ruščuka.

Tersenik bijaše takogjer sretan vojak; sin nekog papojina, - tako se zvalo Turke zemljoradnike - on se sam pope do časti te zapovijedaše sada zemljama od donjega Dunava i Nikopolja sve do Braile, a i Porta mu je napokon fermanima potvrdila tu njegovu vlast.

Njegovoj inače mirnoj upravi bila su na čelu dva Jermena.

Porezi sultanovi plaćali su se tačno, a u Ruščuku cvala je trgovina. Svojim položajem (nalazeći se na desnoj strani Dunava, 12 milja daleko od Bukarešta), bila je ova tvrgjava u središtu prometa izmegju Carigrada, Drinopolja, Soluna, te Vlaške i Moldavske, a išlo je kroza nju i dopisivanje Portino s ostalom Evropom, preko Ugarske i Austrije.

Osman naravno ne mogaše gledati mirna oka na takova susjeda, tim više, što je opazio, da će Ruščuk postati naskoro sijelo silne vojske, odregjene da njega pokori. Gjurgjuf-paša već se tamo nalazio po nalogu Portinu sa više tisuća ljudi.◊185

Osman odluči preteći svoje neprijatelje brzinom. Kao nazir i glavni zapovjednik četa u Vidinu, nagje lako i izgovor za svoj postupak. Ruščuk je naime bio zavisan od vidinskoga pašaluka, a Tersenik se bijaše odijelio od njega, i tako je bio smatran običnim buntovnikom protiv zakonite vlasti.

Bijaše upravo zima, doba, u koja Turci nijesu osobito skloni ratnim operacijama. Gore balkanske, izmegju Rumelije i Bugarske, bile su već pokrile dubokim snijegom. Pomoć je iz Carigrada mogla po tome stići teško i prekasno. Osman se brzo spremi na vojnu i pojavi se iznenada pred Ruščukom, koji bijaše udaljen 60 milja od Vidina.

Tersenik-Oglu i Gjurgjuf-paša imali su neko 7-8000 ljudi. Aleksandar Ipsilanti, nasljednik Morosijev, opskrbi tvrgju oružjem i strjeljivom i pomoćnim četama, prema nalogu iz Carigrada.

Osman, iza 2-mjesečnog uzaludnog opsijedanja, uzmaknu, ali na putu opustoši tako zemlju Tersenikovu, da se oko Nikopolja vide i sada tragovi ove ekspedicije; tako je na pr. više sela sasvim nestalo. To se dogodilo 1796., a s proljeća 1797. Osman izvrši opet jednu ekskurziju, koja pokazuje, kolika je bila njegova smjelost i odvažnost.

On odabere za taj podhvat jednog svoga doglavnika, koji se odlikovao u zadnjemu ratu s Austrijancima. Kara-Mustafa naime, na čelu jedne konjaničke čete, zatrkivao se u Erdelj sve do Sibinja, plijeneći i vodeći silu roblja, koje se je gonilo dalje u unutrašnjost zemlje u saraje turske, te su mnogi od tih robova tamo i ostali, i ako se Porta obvezala mirom u Šištovu da ih povrati. Smjelost tih poduzeća pronijela je daleko po Austriji njegovo ime, te je on sam kasnije s nasladom pripovijedao, kako se u Beču pojavila njegova slika s potpisom: Kara-general turski. Porta, govoraše on, htjela mu je dati čast pašinsku; nu on je to odbio, primivši samo naslov turnaja (viši časnik janjičarski) i izgovarajući se, da paša mora uzdržavati neku vrst dvora, mnoge ljudi, i slati uvijek darove ministrima, a pošto bi ga to potaklo, da počinja nasilja i nepravde, on voli privatan mirni život, nego takovo mjesto.

Osman je imao u Mustafu osobito povjerenje.

Upoznavši se na vojni, Kara-Mustafa postade Osmanov ćehaja-beg u Vidinu i učini mu velikih usluga.

Poduzeće Kara-Mustafino išlo je za tim, da zastraši gospodara Ipsilantija i spriječi, da se združi s neprijateljima Osmanovim, u prvom redu s Tersenikom. Mustafa, prešavši Dunav samo sa 200 konjanika kod Orjave, pojuri prema Bukureštu i dogje do Vakarešta, na 1/2 milje samo od prijestonice Ipsilantijeve tako brzo, da ga niko i ne opazi. (Bukarešt je 64 milja udaljen od Vidina, a 12 od Ruščuka.)

Mustafa, ostavivši glavnu svoju silu u Vakareštu, ugje samo s 21 čovjekom u Bukarešt i udari ravno u palaču gospodarevu, gdje su upravo stali objedovati. Užas i iznenagjenje pojavi se svima na licu. Kara-Mustafa se popne u odaje kneževe i predloži mu, da se odrekne saveza s neprijateljima Osmanovim. Knez pristane na sve, obaspe toga naoružanoga poslanika darovima i pošalje velikog spatara (svoga dvorskog službenika), da počasti četu, koja bijaše ostala u Vakareštu. Kara-Mustafa, izvršivši svoju namjeru, vrati se u Vidin isto tako brzo, kao što je i došao. Ali Ipsilanti malo nakon toga bude opozvan, a na njegovo mjesto dogje Hanguerli.

Aleksandar, otac Konstantina Ipsilantija, bi smaknut u Carigradu 1807. god., kad je njegov sin, postavši kasnije i sam gospodarom u Vlaškoj, otišao u Rusiju i vratio se s ruskom vojskom u Vlašku i Moldavsku.

U to doba izgubi Austrija nakon mnogih poraza Belgiju i Italiju. Pobjede generala Napoleona vodile su najprije do primirja u Campo Formiju, a za tim do prego◊186vora o miru u Raštatu. Bečki se kabinet utječe Rusiji, koja mu pošalje u pomoć slavnoga Suvarova. Uz takve prilike divan uze ozbiljnije misliti, da uvede red u raznim turskim pokrajinama.

Osman je više nego ikoji drugi odmetnik zadavao brige Porti, jer je kao gospodar Vidina, ključa Turske prema Austriji, svojom neukrotivom smjelošću mogao postati opasnim.

On je Krajinu učinio gotovo svojim vlastitim dobrom, prisiljen strategičkim uzrocima, da zauzme taj kraj, iz koga bi ga mogle napasti turske posade iz Srbije pod Hadži-Mustafa-pašom.

Kučuk-Husein-Kapitan-paši, koji je uzeo sestru tadašnjeg sultana Selima i uživao njegovo potpuno povjerenje, bude naloženo, da ukroti toga buntovnika.

Hanguerli, prije drogman u mornarici i dugo vremena u službi admiralovoj, bude poslan najprije u Vlašku s nalogom, pa pripravi sve, što je potrebno za vojnu protiv Osmana. Kapitan-paša skupi vojsku od nekih 80.000 ljudi, narodna predaja hoće 200.000. U Turskoj je teško saznati pravi broj vojske. Vojske se sastoje od četa pod raznim vogjama i pašama, te od dobrovoljaca. Njihov je broj prema tomu veći ili manji, u koliko ima više ili manje nade u plijen. Samo broj janjičara, koji žive u vojarnama, može se donekle tačno odrediti.

Pod zapovjedi Kapitan-paše bilo je 14 paša i mnogo drugih moćnih vogja, megju kojima bijahu: Gjurgjuf-paša, nalazeći se već odavna u Ruščuku radi te vojne; Ali-paša, koga je ono Osman prisilio, da ode iz Vidina; paša od Bosne; paša od Srbije i Biograda, Hadži-Mustafa-Seniki, zatim Siliktar-Husein-paša, koga je Osman potukao 1795. god., Tepedelmi-Ali-paša janinski, drugi strašni buntovnik, za koga samoga govorahu, da ima 40.000 vojske; napokon Hurst-Osman-paša i Ismail-beg, poglavica od Čeriga, te više drugih manje poznatih.

Kadijom bio je u toj vojsci brat onoga Mahib-efendije, što bijaše poslanik u Francuskoj iza bitke kod Austerlitza, kad sultan priznade Napoleona carem, te koji bi punomoćnik u pregovaranjima, što su bila povedena zatim u Parizu megju Portom i Rusijom iza prethodnog ugovora u Tilsitu.

S proljeća god. 1798. pojavi se Kučuk Husein pred Vidinom s brojnim opsadnim topovima iz arsenala carigradskog i iz tvrgja na donjem Dunavu, a i velik broj kajika (barka s topovima) izagje tom rijekom: sila cijeloga carstva udari na jednoga podanika.

Tvrgja bude odmah opkoljena. Ali-paša, vojnik na glasu, utvrdi svoj tabor s gornje strane Dunava, Kapitan-paša s donje strane, a u sredini Gjurgjuf-paša s drugima. Ta je linija mogla biti 8000 metara dugačka. Jedan se paša postavi na otok dunavski, ležeći prema gradu na 100 metara daljine, i produžujući se paralelno s njim do zadnjih predgragja niz rijeku. Gospodar Hanguerli s nekoliko drugih vogja postavi se na lijevoj obali Dunava u selu Kalafati naprama Vidinu.

Više redova pričuve nalazilo se za taborom Kapitan-paše.

Osman nije propustio da im spriječi pristup, ali se doskora morao povući. Velika četa, što je bijaše postavio u Novom selu, 2 milje daleko od Vidina, s 5 topova hrabro se borila protiv paše janinskoga, prije nego je morala uzmicati.

Osman je mogao imati 12.000 ljudi, a kažu i 20.000. On bijaše prizvao najbolje poglavare, koji dogjoše, čuvši za dolazak Kapitan-paše. Megju njima bio je i Emingika, jedan od najstrašnijih razbojnika toga vremena, koji bijaše strah i trepet cijele Rumelije, a govorilo se je, da on zapovijeda s više tisuća razbojnika. On učini mnogo za◊187 obranu Vidina, gdje i ostade i umrije. Osman mu podiže na ulazu u groblje vrlo lijep grob i manastir dervišima, da ga čuvaju. Oko groba gore uvijek svjetiljke. Manastir je nadaren svakim dobrom. Pred predvorjem njegovim i u dvorištu, koje služi i kao utvrda, nalazi se vrelo u sjeni vrba, koje pruža putnicima vode za piće i za pranje, kako nalaže zakon muslimanski.

Mnogi drugi, kojima su imena kasnije izišla na glas, kao na pr. Kursanli-Alija, služili su pod Osmanom za vrijeme ove opsade. Muli je bila povjerena administracija. Skladišta bijahu puna svega, što treba. Osman je u istinu upravljao strogo, ali uredno i razborito. U ostalom, u Turaka ovoga kraja vlada običaj, da sasiplju u spremišta po gradovima svoje žetve, da ih na taj način spase od pljačkanja ili od koje druge nesreće. Oni u poduzimanju svih mjera opreznosti tjeraju tako daleko, da seljaci moraju dolaziti u grad po sjeme. Valja reći, da je upravo prirodni dar Turaka, da u svim podesnim prilikama nakrcavaju skladišta. Oni ne smatraju sigurnim drugo već ono, što drže u svojim rukama i pod svojim očima. Svaka je druga imovina za njih nestalna.

Položaj Vidina čini se, te je bio već u davnoj starini vojnički. Trajan je dao podići utvrgjene gradove diljem cijele dunavske granice. Gotovo svi starinski spomenici u ovomu kraju nose njegovo ime. On dade sagraditi most preko Dunava, na mjestu, udaljenom jedno 16 milja od Vidina. Tragovi ovoga mosta još se danas vide.

Taj most razoriše njegovi našljednici, da zaustave provale naroda sa sjevera, koji pod imenom Slovjena i Bugara prodriješe napokon u Srbiju, Bosnu i Slavoniju te se tu i nastaniše. Oni su išli istim putem, kojim, čini se, idu i Rusi u novije vrijeme sa sjevera prema jugu, silazeći pokrajinama na Crnom moru: Moldavijom, Besarabijom i Vlaškom. Srbi, Bugari, Slavonci, Bošnjaci, Morlasi i Hrvati govore istim jezikom, kojim i Rusi, te imaju i isto pismo. Razlika, nastala s vremenom u lokalnim narječjima, nije tolika, a da se ovi narodi ne bi mogli razumjeti. Osobito su bosanski Slovjeni sačuvali najviše obiteljskih crta.

Četiri milje ispod Vidina ima selo Aksiar, koje bijaše prije povelik grad, i vidi se još i sad tamo sasvim netaknutih česama, jer se Turci u svome neznanju boje, da bi ih udarila neka tajna sila, kad bi pokušali ući unutar.

Pred neko vrijeme kopao je jedan seljak u toj blizini. Pri kopanju sruši se jedan podzemni svod, gdje se našlo u grobu tijelo s prstenjem i narukvicama od zlata. Ali jama bi odmah i zatrpana, te to otkriće i ne imade drugih pošljedica.

U Vidinu ima stari grad; njegove su kule visoke i ubojne, te se čini, da potiče iz vremena opadanja rimskoga carstva, nu tradicija okolnih seljana hoće, da je još stariji. Sadašnji grad je gragjen po novom kalupu. Sultan mu dade podići utvrde. Ove se pružaju u polukrugu, kojemu se krajevi opiru na Dunav, zatvarajući ujedno stari grad. Potonji se nalazi na samoj obali, gdje tijek rijeke čini poluotok.

Samu varoš brani sa Dunava dvostruki red utvrda s topovima, od kojih se najbolji nalaze na oba kraja polukruga. Rijekom se nikako ne može maći, zbog topovske vatre, a lagje se moraju vući s pomoću užeta. Predgragja su otvorena i bez zaštite samo s donje strane, gdje se nalazi i pristanište.

Kopnene utvrde su pravilne. Ove su zaštićene zidom kao i predutvrde, a vrata su zaštićena s vanjske strane. Opkop je širok i dubok, te ga za velike vode Dunav oplakiva. Troja vrata gledaju na predgragja, a troja na Dunav.

Glavnu obranu sačinjava devet kula, a sve to je naoružano od prilike sa 220 topova.◊188

Predgragja su vrlo blizu tvrgjave, te dopiru do prednjih vanjskih nasipa. Ona se protežu uzduž Dunava na prostoru od 2000 metara, te se mogu braniti jedino sa tvrgjave i s jednoga kraja onih vanjskih utvrda u polukrugu.

Te vanjske utvrde teku istosmjerno s utvrdama same tvrgjave tako isto u polukrugu. Oba kraja se prislanjaju uz Dunav, a prema kopnu se produžuju i spajaju sa tvrgjavom, zatvarajući potpuno predgragja u dužini od 4000 metara. Te su utvrde široke i duboke, ali nijesu opkoljene bedemom i nemaju palisada te, kako su gragjene na pjeskovitu tlu, moraju se neprestano popravljati. Voda dunavska pere ih samo s jedne strane. Ova linija utvrda štiti ravnicu, koja se prostire 2 milje od prilike do obližnjih brežuljaka. Čini se, da je nekada Dunav ovuda tekao, a i sad se po zimi razlije ovuda voda te čini veliku močvaru. Više nasipa i mostova uzdržaje promet. Cijela varoš uopće ima isti takav položaj, samo su mu naplavine, pridonoseći blata i zemlje, neznatno povisile niveau.

Protivnu stranu štite isto takove utvrde kao i tvrgjavu. Tu se namjestio Kapitan-paša sa svojom vojskom u više sela na obje obale Dunava.

Utvrde, što ih je imao da napadne taj general, nijesu bile vrijedne tolike spreme. One su bile vrlo slabe; uopće tvrgjava je bila nezaštićena s dunavske strane, a osobito nije imala dovoljno živeža. - Prenatrpana je drvenim kućama, izmegju kojih vode samo uski putevi do utvrda. Vanjske su utvrde pristupačne na svakoj tački, te i ne trebaše šančeva, pa da budu osvojene.

Za to je i zapovijedao sam Osman glavom, a sve ga slušalo. Svi njegovi drugovi bili su jednako oduševljeni, dok su oko Kapitan-paše bili vogje neposlušni, zavidni jedan drugom i neprijatelji izmegju sebe. Interesi većine njih kosili su se s uspjehom poduzeća vrhovnoga zapovjednika, te su oni potajno i radili, da se njegov pothvat izjalovi.

Knez Manguerli bijaše dozvao nekoliko njemačkih inženjera, koji obećaše, da će za izvjesno vrijeme tvrgjavu zauzeti. Ali sigurnost, da će se to dogoditi, a donekle i savjeti ostalih vogja, koji predočiše, kako nije dolično Turcima, da uzimaju u službu časnike gjaure, prisiliše Kapitan-pašu, da odbije njihove usluge i knez ih morade otpustiti.

Navala započne naskoro živom i dugom topovskom vatrom. Znatna se džebana potroši, zrna pokriše prostor izmegju vanjskih utvrda i tvrgjave, no ne padahu u nju samu s ove strane.

Topovi sa dunavskoga ostrva nanosili su više štete opsijedanima. Oni bombardiraše i oštetiše u znatnoj mjeri bedeme, ali ne probiše ipak za juriš potrebne provalije. Megjutim pašin saraj izgori, a isto tako neke vojarne i magazini. Kuće su bile sve prorešetane topovskim tanetima.

Neumorni Osman bio je posvuda. Gdje se on pojavio, požar se odmah i ugasio, a topovska vatra sa tvrgjave bijaše jednako žestoka, čete Arnauta ili stranaca branile su vanjsku liniju protiv opetovanih juriša Kapitan-paše.

Megjutim, kako se od nikuda nije bilo nadati pomoći, činilo se, da je hrabrost Osmanova došla do očajanja. Stanovnici vidinski strašno su stradali od tih krvavih unutarnjih razmirica. Dobra su im bila opustošena, a nijesu se nadali ublažiti pobjeditelja. Množina megju njima zahtijevaše, da se pregovara o kapitulaciji s Kapitan-pašom. Tu su miroljubivu stranku podupirali starci, tako da je ona sve više jačala, naročito pod dojmom vapaja žena i straha zbog budućnosti.

Hadži-Hapti-paša bio je duša zavjere, koja se je upravo počela kovati. Ovomu paši nije bilo moguće ostaviti Vidina, pošto ga je Osman bio zaustavio i koristio se i◊189 nadalje njegovim imenom, ali ga je ipak pri tome toliko potčinio svom utjecaju, da paša u istinu nije imao nikakove vlasti. Osman bi obaviješten o uroti. Neki aga saopći mu naime, kako se više odličnih ljudi, kojima je on bio oprostio, i ako su bili neprijatelji njegovoga oca, tajno sastalo i odlučilo da se združe s Hadži-Hapti-pašom, ne bi li se dočepali njegove (Osmanove) osobe, pa da onda ugovaraju s Kapitan-pašom.

Tajni zbor se opet imao sastati te večeri kod istoga age.

Osman pošalje tamo jednog svoga časnika, koji se sakrije u ormar, sasluša cijelu urotu i dojavi svome gospodaru imena svih urotnika. Ovaj, ne kazavši nikom ništa, dozva ih sve redom iste večeri k sebi - kao tobože poslom - i jednog za drugim objesi te baci noću u Dunav.

Teže se bilo riješiti Hadži-Hapti-paše, jer je on imao znatan broj slugu i držao se neprestano na obrani u svojoj kući. Mula-agi bude naregjeno da ga ubije. On je kao blagajnik i administrator dolazio češće u dodir s Hapti-pašom. Ovaj put učini se njegovim pristašom te mu predloži, da će mu olakšati bijeg iz tvrgjave. Hapti-paša se ulovi u toj mreži, te pogje na večer sa 2-3 sluge k Muli, nu čim ugje u kuće bude ubijen.

Na taj se način zastrašiše nezadovoljnici; svako drhtaše i slušaše. A čete, što su sačinjavale glavnu silu Osmanovu, bile su zauzete za njegovu stvar tako, te su bile pripravne braniti ga do kraja.

Osam je mjeseci prošlo u raznim bojevima, a Kapitan-paša nije polučio nikakva uspjeha; no koliko je Osman bio tvrdoglav, toliko je on bio ustrpljiv, te odlučio zimovati u svomu taboru pred Vidinom i ne udaljiti se, dok ga ne pokori. I tvrgjava bila bi za cijelo pala, ali spletke na dvoru i neposlušnost paša, časnika Huseinovih, pomogoše spasiti i ovaj put Osmana.

Jusuf-aga, validi-ćehaja, ljubimac Selimove matere, zadobio je posvemašnji upliv u vladanju. On je bio sve i sva.

Kako je zavigjao povjerenju, što ga uživaše Kapitan-paša, tražio je sva sredstva, da ga upropasti. U tu svrhu posla odaslanika u tabor Ali-paši.

Alija je potajno dopisivao s Osmanom, a Alijino mjesto više rijeke olakšavalo je još to dopisivanje. Osman se odmah okoristi tom prilikom, te podpirivaše neslogu i zavist megju vogjama vojske, nastojeći neprestano uvjeriti paše, da su njihovi i njegovi neprijatelji isti; podlegne li on, postupaće Kapitan-paša s njima kao sa slugama, oni će postati robovi divana, a život njihov ovisiti će o volji i najneznatnijega ministra.

Zima se približavala, a Turčin nerado podnosi njezinu strogost, te su svi mrmljali protiv glavnog vogje, što ih ne pušta k domaćem ognjištu. Kučuk-Husein, bezbrižan u svom glavnom stanu, za sve to nije znao, jer se niko nije usudio pred njim govoriti, da se opsada digne.

Osman odluči uhvatiti priliku, da počini što odlučna. Smjeli pothvati bili su u njegovu karakteru. I ovaj put baci on oko na Kara-Mustafu.

Potonji izabere 800 najsrčanijih i najneustrašivijih konjanika. Noću ispade on iz grada, dogje u najvećemu trku do posebnog tabora Kučuk-Huseinovog, sijekući sve sabljom uz pucanj karabinaka i pištolja. Strah nagna sve u bijeg, a izaslanici i nezadovoljnici još povećaše opću smetnju. Kapitan-paša jedva izmakne, ostavivši čadorove, prtljagu i topove, i prijegje na lijevu obalu Dunava, a pobjedonosni Kara-Mustafa vrati se u Vidin s topovima i ogromnim plijenom.

Većina poglavara očekivala je jedva zgodu, da se vrati na mjesto svoga zapovjedništva. Sve je već diglo tabor, jedini Alija ostade mirno na svome mjestu, kadno iza 3 dana dobije nalog, da se povuče prama Lomu, gradu 12 milja ispod Vidina na◊190 Dunavu. Kučuk-Husein ga pozva, da zajedno izvagjaju kasnije operacije. Nu ostavši jednom na samu s njim, ubi ga iz pištolja u času, kad je ovaj pio kavu.

[Turci ne misle jednako o Ali-paši. Da je imao talenta, u tom se svi slažu, nu njegovo neprestano dopisivanje s Osmanom za vrijeme opsade priznaju svi suvremenici i svi, koji su istoj prisustvovali.] Osman se tako oslobodi nevolje i osta pobjeditelj nad svim silama turskim. Ime se njegovo pronese po cijeloj Evropi i državnici velikih sila počeše mu poklanjati svoju pažnju.

Kapitan-paša se povuče s knezom Hanguerlijem u Bukarešt, ostade tamo nekoliko dana i ode u Ruščuk; činilo se da je Jusuf-aga postigao svoju svrhu: admiral je pao u potpunu nemilost, i da nije bio zet Selimov, bio bi glavom platio svoj neuspjeh.

Hanguerli, štićenik Kapitan-pašin, bi najprije zbačen. On pomisli u jedan čas, da spasi svoj imetak i vladu, ali ga prevari validi-ćehaja svojim spletkama. Ovaj posljednji dozva Aleksandra Hanguerli, brata kneževa i savjetova mu, da nagovori brata, da se kuša opravdati i zbaciti svu krivnju na Kapitana. Knez pade u mrežu.

On napisa protiv svoga pokrovitelja pismo, koje dogje pred sultana, nu naklonost, što ju Selim poklanjaše svomu šurjaku, nadvlada sve spletke. On mu posla pismo nezahvalnoga Hanguerli. Husein, razgnjijevljen, otpravi odmah svoga časnika iz Ruščuka u Bukarešt s porukom, te ovaj po običaju, dok je knez čitao, ispali u nj dva put iz kubure i udari ga sedam puta bodežem. Straže nadogjoše, on pokaza svoj nalog, te dobra ubijenog kneza budu zaplijenjena.

Hanguerli ostavi za sobom ženu i djecu, kojima sultan naznači mirovinu.

Obitelj ovoga kneza bila je ugledna i učinila usluga Porti. Brat njegov postade kasnije gospodarem.

Husein ostade 3 mjeseca u Ruščuku i zapodjene pregovore s Osmanom. Njemu je bilo stalo do toga, da se svrši ta nesretna svagja, a i Osman je želio doći do korisna poravnanja, te ponovno izjavi svoju vijernost Velikomu Gospodaru. Ovi pregovori izmegju podanika i vladara nijesu ništa neobičnoga kod Turaka: odmetništvom se nešto može postići, a i bogastvo ostaje onome, ko ga zna steći i braniti.

Pošto su se pogodili, Osman posla svoga brata Ibrahim-bega kao taoca Kapitan-paši, koji ga povede u Carigrad. Tim lakše se pokorenje Osmanovo primi, što se sva pažnja Portina u taj čas obratila Egiptu.

Kučuk-Husein postade tako zaštitnik Osmanov, koji posla u Carigrad jedan dio osvojenih topova, i ako najlakše i najnovije zadrža za sebe. Uz to izradi, te Krajina sa carskim dobrima ostane pod njegovom upravom, a on će redovno slati dohotke; on je predade svome štićeniku Mula-agi.

Osman bi imenovan pašom vidinskim, te primi ferman uz veliku svečanost i nagradi bogato časnika sultanova, koji mu ga donese. Tûgovi (znaci pašinske časti) Hadži-Hapti-pašini ostadoše njemu. On ih dade s velikim sjajem nositi iz grada i natrag. Slavohleplju njegovom bi zadovoljeno, a uzurpacija zakonom potvrgjena.

Porta, prisiljena ekspedicijom francuskom u Egiptu i pobjedom admirala Nelsona kod Abukira, stade služiti združenim silama protiv Francuske, čija je vojska išla upravo na Siriju. Ona se pričini, da je zaboravila na bivšega odmetnika Osmana, ali smjele razbojničke čete, šireći se iz Vidina u ostale pokrajine, svratiše na njega njezinu pozornost. Sjajna pobjeda Osmanova - više poznata u Evropi pod imenom Pazvan-Oglu, koji postade kao kakva vlast na najvažnijoj megji turskog carstva - posvjedoči jasno anarkiju i nemoć Turske. Opet se pojaviše osnove Katarine Velike i Josipa II., da se ove horde turske, nepristupačne evropskoj civilizaciji, prebace u Aziju.◊191

Ovaj sretni odmetnik dade primjer i drugima, te se pokaza, kako moć sultanova ne može više imponirati nijednom, pa ni najneznatnijemu hrabrom harambaši. Porta bi prisiljena da se bori s njima i da izlaže ruglu svoje činovnike, samo da dobije mir. Neki Deli-Kadrija, koji je pljačkao putnike i sela oko Drinopolja, postade kapidži-baša ili komornik sultanov i upravitelj grada Turgasa.

Kara-Fies, drugi razbojnik, koji je palio noge nesretnim ljudima, da im iscijedi novaca, i koji je opustošio velik dio Rumelije, zadobi istu čast i zadrža upravu grada Gnesurgina. gdje se bio od prije nastanio.

Nastade tolik nered, da su ministri u divanu postali pokrovitelji i učesnici razbojništva. Ibrahim-efendija, ćehaja sultanov i jedan ministar u milosti sultanovoj, umnožiše najviše svoj imetak na taj način; on se je dopisivao s Osmanom i štitio ga; a isto tako Jusuf-aga, validi-ćehaja, imao je svoje štićenike; Kučuk-Husein Kapitan-paša od svega dvora možda je sam još nešto držao do turske časti, pa su ga za to i mrzili većinom svi članovi vlade.

U evropskoj Turskoj vidjeti je sada same male, nezavisne despote: Ali-paša janinski, paša skadarski, Ismail-beg sa Čeriga, Tersenik Oglu u Ruščuku, pa i na malom otoku kod Oršove Regeb-aga, te više drugih neznatnijih, koji su slušali fermane svoga vladara samo u toliko, u koliko su se slagali s njihovim privatnim interesima. Oni su ratovali, sklapali megjusobno saveze i mir. To se isto dogagjalo u Aziji, te je Veliki Gospodar zaista bio tada najslabiji monarh.

Svaki odmetnik ima svoga pouzdanika megju ministrima; u Turskoj se sve prodaje, činovi, službe, pa i pravda; ne možeš pristupiti k činovniku, a da ne platiš toga posjeta; i sami dragomani stranih poslanstva svaki put, kad idu u službenom poslu reis-efendiji veziru, plaćaju bakšišem pristup.

Paše, poglavari i upravitelji imadu u Carigradu bankare za svoje agente; to su obično Armenci, kojima se glavnice šalju unapredak. Osman je svome agentu predao godišnji dohodak svoga dobra u Aziji, što je pripadalo njegovom pašaluku. Ti agenti vode javno svoje račune po cijeni trgovačkih poslova, njihovo prepisivanje sastoji u računu izdataka.

Podmitljivost ide tako daleko, da su nazvali ludim (deli-beg) nekog kneza Mavrokordata, što je mislio, da će dobiti Vlašku u upravu bez trgovanja u saraju.

Sultan Selim III., vladar liberalnih pogleda, ali slaba karaktera, da potlači te nerede, premišljao je, kako da podigne vladarsku moć i snagu države. On je nastojao da uvede novu vrst vojske, Nizam-gedit, za koju je izradio plan barun Kubeli-Oglu, Armenac rodom iz Carigrada, koji je prešao u službu Švedske i postao njezin poslanik u Turskoj. Barun Fott, časnik francuski, bijaše već prije organizovao odio topnika.

Nizam-gedit imao se urediti po uzoru evropskih trupa; mati sultanova ili valida i njen ljubimac Jusuf-aga pristali su na to. Tom bi novom vojskom mogao divan uvijek raspolagati i pribaviti poslušnost, za to je taj novi red i naišao na zapreke, postao predmet novih nemira i pobudio zavist janjičara. Osman i njemu slični odmah se izjaviše protiv nizam-gedita i zadobiše za sebe janjičare. To uvagjanje novoga poretka, koje je prouzročilo i svrgnuće Selimovo, više je zainteresovalo duhove u evropskoj Turskoj, nego u Aziji, a to s jedne strane, što nije išlo u prilog evropskim vlastima, da Turska dobije pravilno izvježbanu vojsku, s druge strane i za to, što se to opirale privatnim interesima janjičara, koji su već od vremena Sulejmana III. gospodarili u Evropi. Taj se sultan zvao zakonodavac (Kanun-Sulejman), jer je uveo tu novu vojsku mjesto sejmena.◊192

Nemiri i anarkija u evropskoj Turskoj potpuno su se slagali s osnovama Rusije i Austrije, koje su išle za tim, da ju podijele. Tomu su se veselili i grčki (pravoslavni) podložnici, koji su neprestano očekivali kakva osloboditelja.

Poslanik ruski u Carigradu proširi pravo zaštite na tisuće Grka, podložnika Velikog Gospodara, koji su se nadali uskrsnuću njihova carstva.

Ta zloporaba zaštite štitila je barem njihov život i trgovinu, i ako je žalosno, da narod u svojoj vlastitoj kući mora gotovo da postane stranac, samo da dobije neku sigurnost. Takvu zaštitu davale su rusko i austrijsko poslanstvo pismom, u kom se navodilo, da je dotični štićenik rogjen u zemlji zaštitnika. Obično su se izabrala kao rodna mjesta Dombas za Rusiju a Kronstadt za Austriju. Dohoci, što su ili odatle crpila poslanstva, bijahu dosta veliki.

Moreji su Rusi već bili obećali slobodu, nu poslije rata plati ova pokrajina tu nadu strašnim bijesom Arnauta. Množina Grka s ostrvlja pregje u službu Rusije; isto tako vrlo mnogo Bugara, Vlaha i Srba sačinjavalo je čitave regimente na austrijskoj vojnoj krajini (2 regimente vlaške u Erdelju: 1. vlaška u Orlatu(?), 2. vlaška u Našodu; 1 regimenta vlaško-ilirska nalazi se u tamiškom Banatu u Karansebešu).

Austrija poslije ugovora u Campo Formio postade gospodarica Mletačke, Dalmacije, Istre i Boke Kotorske. Ona obuhvataše na jugu tursku Hrvatsku, Bosnu i Srbiju. Te nove megje oživješe osnove Katarine II. i Josipa II., izmijenjene prama prilikama vremena.

Rusi poslije prolaza kroz Bospor protiv Francuza, zauzeše Jonske otoke. Na Krf dovezoše znatan broj četa za dalja poduzeća.

Mirom u Sištovu izgubila je Turska Crno More, a teška srca pristade na rat protiv Francuske. Prvi uspjesi francuski u Njemačkoj i Italiji probudiše u Turaka nadu u bolju budućnost. Divan je primio poslanike revolucijonarne vlade, dok se još poslanik Ljudevita XVII. nalazio u Carigradu, te se on dugo držao neutralnim, i ako su se združeni paše tome opirali. Ali porazi Francuza promijeniše položaj. Činilo se naime, da se je sreća počela ponovno osmjehivati turskim neprijateljima. U Njemačkoj i Italiji nije se govorilo o drugomu, do o pobjedama generala Suvarova. Poslanik ruski u Carigradu bijaše svemoćan, a Englezi, pod izgovorom da će protjerati Francuze iz Egipta, radili su o tom, da tamo i ostanu. Ustanak bukne u Srbiji, a i pokrajine Vlaška i Moldavska nadale su se skorom ocjepljenju od Turske.

Englezi poslaše u Bukarešt svoga agenta Dummerera, sina nekog austrijskog trgovca u Carigradu, a brata po materi gospodina Kirika, Grka, ruskog konzula u Vlaškoj.

Inglis Mahmud, prije toga poslanik u Engleskoj, čovjek učeniji, nego su obično ostali Turci, koga su njegovi zemljaci prozvali Englezom, bijaše postao reis-efendija (ministar izvanjskih poslova). On se nalazio u taboru vezira Ćor-Jusufa. koji je zajedno s Englezima vojevao u Egiptu.

Kaže se, da je u to vrijeme palo u ruke divanu jedno pismo, u kom Osman traži od kneza Morosija krznenu kabanicu (kerakri), uriješenu biserom i dragim kamenjem, koju nose samo vladari. Osman se prikaže tako kao slavohlepnik, koji ide za tim, da svrgne sultana ili da se sam popne na prijesto. Odluče za to, da ga unište. Iz toga, pričaju Vidinci, nastao je novi rat.

Knez Morosi naslijedio je Hanguerli-ja početkom god. 1799. Jusuf-aga, glavni ministar, htio je pomoću Morosija izvršiti ono. što nije mogao Kapitan-paša. te se Osman opet morao spremati na obranu.◊193

Sve operacije biše povjerene Morosiju, a pomagaće ga nazir od Braile i Gjurgjuf-paša, koji se bijaše vratio u Ruščuk iza odlaska Kučuk-Huseina.

Nazir od Braile bijaše 2 godine zarobljenikom u Rusiji. On je bio hrabar i pametan, a imao je da zahvali dobrim dijelom Morosiju svoj dolazak do časti. Morosi dade barut i potrebni živež. Čete se sabraše na donjem Dunavu oko Braile. Bilo je tu vlaških dobrovoljaca, Arnauta, grčkih pandura, odio Kozaka iz Besarabije, koji su se povukli tamo, nakon što su Rusi nad njima zagospodovali. S tim četama imao je vojevati Ibrahil-Nazir u Vlaškoj na lijevoj obali Dunava, a Gjurgjuf-paša sa turskim četama imao se primaknuti Bugarskoj s desne strane Dunava.

Pazvan-Oglu se odmah dosjeti, čemu su te spreme i pogje sa svojim četama pred Gjurgjuf-pašu, koga zaustavi kod Bolomije, na 12 milja od Vidina.

Ibrahil-Nazir primicao se lagano kroz Vlašku i došao do Alute. Zaustavi se u Krajovi, te odašalje samo jedan dio sila prema Dunavu. Zatim iznenada pregje tu rijeku s jakim odjelenjem, ugje dolinom Timoka u Krajinu i zauze Negotin. To je mjesto bilo opkoljeno bedemima i palisadama, ali se arnautska posada za priličnu svotu novaca predade. Arnauti ne mogu odoljeti ovoj vrsti navale.

Tim istim putem sjedinio se kasnije (1807.) ruski general Isajev s ustašama srpskim.

I otokom Ostrovskim prelazila je glavna vojska u Vlaškoj.

U to doba pojavljivale su se i ustaške čete srpske. Već Josip II. pozivao je Srbiju, da zbaci jaram turski, a vladika biogradski podupiraše tu osnovu, ali učinivši Leopold mir, sve ostade kao i prije.

Bečki dvor može vrlo lako podići ustanak u Krajini na Dunavu i Savi. U ove krajeve: Banat, Srijem i Slavoniju doselili se u razno vrijeme podložnici turski. Velik dio regimenta na Krajini je srpskog, bugarskog i vlaškog porijekla.

Jezik, običaji i odijelo im je isto (?). Bečki dvor samo dade zapovijed glavnom generalu u Banatu i banu hrvatskom, da se skupe odjeli ondje, gdje on hoće, da što izvede, te se paše turske na Krajini mogu svaki čas nadati navali, a da ni sami ne znaju pravo za što, pošto generali austrijski žive s njima kao dobri susjedi.

Vrlo mnogo prebjega austrijskih u ratu protiv Francuza sjedini se god. 1807. s ustašama srpskim pod zastavama ruskim protiv generala turskog Hidris-paše.

Dok je tako knez Morosi snovao, kako da pokori Osmana u Vidinu, podiže se u Srbiji Crni Gjorgje, koji je prije u austrijskoj vojsci bio kaporal. On je prolazio Srbiju i dizao narod na ustanak, za koji su se kasnije sve više zanimali neprijatelji Portini.

To se sve dogagjalo 1800. i 1801., kad je oružje francusko mijenjalo političku situaciju u Evropi.

Uslijed poraza, što ih je pretrpio Suvarov u Švajcarskoj i druga ruska vojska, združena s Englezima u Nizozemskoj, ohladiše znatno odnošaji izmegju Petrograda, Londona i Beča. Vojske se ruske tužile, da su ih poslali protiv brojno moćnijega neprijatelja. Ti su prigovori i predbacivanja bili uobičajeni megju saveznicima, kadgod su njihove vojske pretrpile kakav poraz.

Megjutim general Bonaparte, vrativši se iz Egipta, potuče Austrijance kod Marenga. Austrija se smete i pregovaranja se povedu. Pošto se ova razbiju, Francuzi krenu na Beč te sad istom bečki kabinet potpisa ugovor u Luneville-u 9. februara 1801.

Ta je godina bila burna na sjeveru.

Pavao I. naime, zajedno sa Švedskom i Danskom izjavi, da će braniti s oružjem u ruci svoju neutralnost, te da ne će dopustiti da Englezi prevladaju na moru. Ovi◊194 posljednji megjutim progjoše silom kroz Sundsko tijesno pod admiralom Nelsonom, bombardovaše Kopenhagen, te nametnuše saveznicima svoje zahtjeve na Baltičkom moru.

Malo iza toga Pavao I. bude ubijen u svom dvoru, a naslijedi ga sin njegov Aleksander, 26. marta 1801. Stranka, koja je izvela tu revoluciju na dvoru, te koja je bila nezadovoljna s politikom Pavlovom, postavi na vladu pristaše prvoga saveza s Engleskom, koji bi obnovljen na još čvršćoj podlozi.

U Egiptu bijaše Bonaparte ostavio Klebera s vojskom francuskom. Ovaj ugovori s Portom kapitulaciju, da se Egipat preda turskoj vojsci, ali Engleska, pripremajući ekspediciju, da zauzme mjesto Francuza u Egiptu, ne htjede potvrditi toga ugovora. Tako Kleber bude prisiljen opet vojevati s Turcima, koji su već bili zauzeli Kairo. Osvojivši ponovno Egipat, francuski general pogibe od ubojničke ruke nekoga mameluka i to u svom glavnom stanu.

Megjutim se i vojska engleska prevela i navalila zajedno s Turcima na Menou-a, nasljednika Kleberova. On ne uzmogne toj sili odoljeti, te prijašnja kapitulacija bi sklopljena, ali u korist Engleza, koji se tako domogoše Egipta.

Bonaparte bijaše odlučio pripojiti Egipat Francuskoj, nebi li mu povratio važnost, koju je u staro doba imao poradi svoje plodovitosti. To je isto željela i Engleska, koja je eto sasvim slučajno s njim zagospodovala.

Egipat je imao divan položaj kao trgovačka kolonija, spajajući Indiju sa Sredozemnim morem i s Atlanskim oceanom.

Tako je Engleska pomoću Aleksandrije, Malte i Gibraltara zagospodovala Sredozemnim morem i potpuno zaštitila svoju trgovinu.

Ugovorom u Luneville-u zadrža Austrija pokrajinu mletačku. Ona bijaše bacila oko na susjedne turske zemlje. Vlaška i Moldavija odavna su skretale na sebe pažnju Rusije i Austrije. Mislilo se, da će se raskomadanjem turskog carstva velike sile odštetiti, te da će nastati sveopći mir.

Morosi nije uspio protiv Pazvan-Oglu-a. Gjurgjuf-paša, stojeći u taboru već godinu dana u Bolomiji, radio je na svoju ruku, dok su čete kneza Morosija pod zapovjedništvom Ibrahil-Nazira lastovale za Oltom. Sultan, videći se prevaren u svojim nadama, očitova svoje nezadovoljstvo, postavivši na mjesto Morosijevo Mihajla Sutzo, komu naloži, da živahnije povede operacije.

U Srbiji su se nemiri neprestano povećavali; ustanak je tu pomagao sam Osman, pošto je i sam, kao i drugi ustaše, morao ratovati protiv Porte, te tako divan nije mogao da pošalje kakvog poduzetnog vogju, da odmah u početku uguši bunu. I Osman i Srbijanci imali su se zajedno boriti protiv Mustafa-Seniki-paše biogradskog. Osman se sporazumije sa Srbijancima, te u mjesto da vojuje protiv njih, on im obeća pomoć, te bi odlučeno, da se uzajamno pomažu. Te pregovore vodio je vladika grčki u Vidinu, Venetik.

I s Austrijancima stupi Osman u dodir. Ovi poslaše k njemu u Vidin jednog višeg časnika od glavnog zapovjedništva banatskog u Temišvaru. Ovaj je časnik govorio slovjenski, koji je jezik i Osman sasvim dobro poznavao.

Osman sa svoje strane posla u Beč nekog Grka Atanasiju s pismom nadvojvodi Karlu, koji mu obeća zaštitu i svoju naklonost.

Bečki je dvor, činilo se, htio posredovati, da se kraju privede gragjanski rat, koga on nije mogao trpjeti tako blizu svojih megja, te ponudi Osmanu, da ga izmiri s turskom vladom.

Po istom poslu dogje u Vlašku u to vrijeme i jedan viši ruski časnik, imenom B. B., Grk s otoka Naxos-a, koji bijaše prešao u rusku službu u vrijeme, kadno je◊195 ruska mornarica krstarila u grčkom moru. Osobita zadaća toga časnika kod gospodara Mihajla Sutzo bila je ista, koju je imao i poslanik bečki kod Osmana. On priopći svoju misiju Grguru, sinu Mihajlovu, koji je vodio glavne poslove na dvoru u Bukareštu.

Glasovi o skorom rasulu evropske Turske oživješe ponovo kod Grka, osobito u Vlaškoj i Moldavskoj. Oni su velikog kneza Konstantina, drugog sina Pavla I. a unuka Katarine II. smatrali osloboditeljem svoga carstva. Jedan je Konstantin, govorahu, osnovao Carigrad, drugi ga je izgubio, a treći će ga opet uzdići. I sami Turci osjećali su svoje propadanje, te se vjerovalo nekom pučkom proročanstvu, da će oni vladati u Evropi toliko godina, koliko je u godini dana. Činilo se, da se proročanstvo slaže s novim dogagjajima.

Grgur se dade zavesti varavim sjajem u budućnost, a boljari se ponadaše nezavisnosti. Sve je živjelo u varavim iluzijama. To je sokolilo Srbijance, a s drugog gledišta bilo je to ugodno i Osmanu, koji se već bio naučio da vlada kao pravi gospodar, ratujući i odnoseći pobjede.

Dok je još poslanik ruski bio u Bukareštu, - austrijski časnik predloži Osmanu, da pošalje u Vlašku odio četa s nalogom, da pustoše tu pokrajinu, te da tako prisili Portu na mir, koja će onda postaviti povoljnije uvjete.

Osman u istinu prebaci preko Dunava kod Kalafate, početkom 1803. god. odio konjaništva pod zapovjedništvom Manafa-Ibrahima i Džafer-Hasana, koji su oba bili poznati na daleko sa svoga razbojništva. Pustošeći Malu Vlašku, dopriješe sve do Krajove, a da to ne uzmože zapriječiti Ibrahil-Nazir, koji se je, kako gore vidjesmo, nalazio utaboren onkraj Olte.

Na prvi glas o provali Osmanovoj, ruski izaslanik B. B, konsul Kiriko, engleski agent Somerer te austrijski konzul spreme se na put.

Nastade uzbuna u Bukareštu. Grgur Sutzo sklone svoga oca, te svi odoše u Kronstadt u Erdelju, gdje ih primi austrijski general. Prvi boljari budu prisiljeni da dogju za njima, te Bukarešt gotovo opustoši.

Ipak je četama Osmanovim bilo naloženo da ne prelaze Olte. Tersenik-Oglu, na savjet svojih armenskih savjetnika, krenu odmah s 500 ljudi iz Ruščuka u Bukarešt, da ga čuva, dok ne stignu zapovjednici od Porte.

Dok se to dogagjalo u Vlaškoj, Srbijanci su napredovali i osvojili gradove u zemlji. Taj se ustanak pripisao zloj upravi paše biogradskog Mustafa-Seniki, koga i umoriše dahije, zapovjednici turski, neke vrsti članovi divana pašina.

Jedan od njih, Fogisa-Oglu posla u Vidin dio plijena, naročito svečana kola pašina, Osmanu na dar.

Dahije su odavna bili nepokorni Porti i gospodarili Biogradom, gdje se Portini nalozi ne izvršivahu. Mustafa-Seniki-paša, htijući ih ukrotiti, podleže u borbi s njima. Položaj njihov bio je vrlo sličan Osmanovu.

Divan, čuvši za bijeg gospodara Mihajla, pozva Aleksandra Sutzo iz Moldavske, da pogje u Bukarešt. On upravljaše sada obim kneževinama.

Mihajlo Sutzo vrati se u Carigrad istom kasnije, pošto je sultan na zauzimanje Austrije obećao, da mu se ne će ništa zla dogoditi. I zaista on umrije naravnom smrću u svojoj postelji.

Novom gospodaru Vlaške bi naloženo, da se nagodi sa samim Osmanom bez ikakva posredništva. Aleksander posla u Vidin svoga velikog posteljnika (državnog tajnika). Osman je sve to dobro znao, a uz prirodnu nadarenost i iskustvo ga je◊196 poučilo, te odmah uvidi, koliko je usred tih raznovrsnih okolnosti mogao raditi za sebe. Rusi su mu bili već poslali dva izaslanika, od kojih jedan bijaše potkonsul u Galcu, koji je zastupao konzula Kirikova u Bukureštu, u vrijeme, kad je potonji pratio gospodara Mihajla na putovanju u Erdelju. Osman je upravo htio, da pošalje u Petrograd istoga onog Atanasiju, koji je prije bio u Beču kod nadvojvode Karla, kadno Aleksandar Sutzo poremeti sve te osnove. Poslanici se ruski vratiše i Osman ponudi, da se opet pokori Sultanu. Ista nagodba bi sklopljena kao i prije s Kučuk-Husein-Kapitan-pašom. Osman podržavaše od toga časa dobre odnošaje s turskom vladom, koja ga je svake godine po običaju imenovala pašom.

Iste godine (1802.) zaključiše Englezi mir u Amiens-u. Prethodni ugovor bi potpisan 1. oktobra 1801., a 8. istoga mjeseca sklopiše ugovor i punomoćnici ruski. Konačni ugovor s Engleskom bi potpisan istom 27. marta 1802.

Car Napoleon, tada prvi konzul, tražio je, da se Egipat povrati Porti i protivio se dijeljenju Turske. Osnove o tom dijeljenju moradoše se odgoditi, ali Porta pogje prijašnjim tragom. Ona zaključi mir s Francuskom te odasla, poput Rusije i Engleske, poslanika u Pariz.

U evropskoj Turskoj, osobito u Bugarskoj i Rumeliji nastadoše toliki nemiri i neredi, da je promet izmegju Carigrada i Vlaške bio nemogućan, a i kroz Srbiju se nije moglo radi ustanka. Glasnik, noseći vijest o miru izmegju Francuske i Porte, morade preći ušće dunavsko, da se ukrca u Galcu za Carigrad. Glasnik se već bio ukrcao, kad dogje i odvede ga k sebi konsularski agent austrijski, Mansoli. Vrativši se od njega, i prelazeći preko jedne uske i slabe daske, pade u vodu i utopi se. Pisma su srećom ostala na lagji, te ih posla u Carigrad gospodar moldavski.

Jedan časnik francuski dogje u Vidin, upravo kad je nastao mir s Osmanom. On ostavi Vidin istog dana kad i poslanici ruski. Austrijski časnik ostade još nekoliko dana. Za ovoga se časnika govorilo, da je prije služio pod Napoleonom u Italiji; odatle se i raširi glasina, da Francuzi pomažu buntovnoga Osmana protiv Porte. Iza toga ode taj časnik u Temišvar.

On je prije odlaska ponovno uvjeravao Osmana o zaštiti bečkog dvora, ako ga opet napadnu. Činilo se, da je Austrija i Rusija neprestano ovakvim štićenjem i posredništvom tražila zgodu, da se uplete u nutrašnje poslove Turske. Tim su načinom Rusi započeli osvojenje Krima i diobu Poljske.

Kasnije se pokaza, da je Engleska samo privremeno sklopila ugovor u Amiens-u.

Čete britanske izagjoše iz Aleksandrije iza ugovorena roka; ali protiv zaključaka ugovora ostadoše i nadalje na Malti. - Englezi se združiše s mamelucima, koji nijesu priznavali vlast sultanovu. Ali-beg, jedan od prvih njihovih vogja, ode u Englesku, te Porta morade poslati jak odio Arnauta u pomoć svom paši u Kairu.

Po ugovoru u Amiens-u i Luneville-u imali su Jonski otoci postati nezavisnom republikom, ali Rusi, mjesto da ih ostave, dopremiše tamo novih četa, te odgode odlazak pod raznim izlikama.

Buna je u Srbiji bivala sve veća. Ustaše su opkolili tvrgju biogradsku sve ugovarajuć s Portom. Oni su pograbili, govorahu, oružje samo radi nasilja i razbojništva i samoj Porti neposlušnih upravitelja. U ovome su ustaše imali pravo, jer je uopće poznato, koliko su stradali od tih nereda, ali je tome bilo i drugih razloga, s kojih se tajno radilo, da se ne postigne nikakav sporazum, i ako se taj prividno želio.

Porta je rado pristajala, da dade Srbijancima jednog grčkog kneza, kao što je ona to radila u Vlaškoj i Moldavskoj; zapovjedila je što više kneževskim obiteljima,◊197 koje su obično zauzimale to mjesto, da poučavaju svoju djecu u srpskom ili slovjenskom jeziku. Ali je Porta svakako željela zadržati svoje posade u pograničnim tvrgjama, naročito u Šapcu i Biogradu.

Ne mogavši se u tom Turci i ustaše nikako složiti, položaj ostade nepromijenjen, dočim su ustaše prikupljali neprestano nove snage.

Grčke obitelji, prozvane po Fanaru (kotar Carigrada, gdje one stanuju) plemstvo fanarsko, željele su takvo poravnanje, jer bi na taj način bile dobile jednu novu kneževinu i novih služba.

Ti se begovi fanarski nasljegjuju megjusobno u Vlaškoj i Maldavskoj, gdje se nastoje obogatiti za tog svog prokonsulata. Oni postupaju s tim pokrajinama, kao sa kakvim zakupom, i tu se sve prodaje kao u Turskoj. Ti moderni Grci su smjesa svih mogućih rasa: Slovjena, Bugara, Armena, Vlaha, Moldavaca, ali će svaki za sebe tvrditi, da je potomak koga učenjaka ili junaka iz stare Grčke.

Srbi su se morali opirati takvoj vrsti uprave, koja bi njihovu zemlju pretvorila u plijen tih razbojnika. Crni Gjorgje, vogja ustaških četa, ne imagjaše volje, da se odrekne vlasti, kao ni vladika biogradski, koji upravljaše sinodom ili savjetom ustaškim. Njima je bilo najviše do toga, da se dokopaju utvrgjenih mjesta, a neprestanim tužbama na posade turske samo su se povećavale poteškoće.

Aleksandru Sutzo pošlo je za rukom, izmiriti Osmana s Portom, ali nije za dugo uživao plodove svoga rada.

Inglis Mahmud reis-efendija, svrativši se iz Egipta, stade upravljati državnim poslovima zajedno s Jusuf-agom, te bi odlučeno svrgnuti Aleksandra Sutzo. Car Aleksandar zamoli sultana u pismu, da se u ove dvije pokrajine već jednom uvede mir, povjerivši njihovu upravu ljudima karakternim i iskusnim, koji bi mogli zaštititi narod i strance. Za tu čast budu odregjeni knezovi Morosi i Ipsilanti, za koje se činilo, da imaju sva potrebna svojstva.

Tu su molbu podupirali nemiri u Vlaškoj, kao i bijeg gospodara Mihajla Sutza i stranih konsula. Kao što Rusija nije mogla mirno gledati gragjanski rat u zemlji, s kojom je kao susjed podržavala znatan promet, tako ni bečki dvor nije mogao, a da ne posreduje izmegju Osmana i njegova gospodara.

Na tu prijateljsku preporuku bi poslan Konstantin Ipsilanti, sin Aleksandra Ipsilantija u Bukurešt na mjesto Sutzovo u augusta 1802., tri mjeseca iza kako je Sutzo tamo povratio mir. Morosija, glavnu ličnost u ovim zadnjim dogogjajima, zapade uprava u Moldavskoj.

Pokrajine Moldavska i Vlaška - stara Dacija - ležeći izmegju erdeljskih Karpata i Crnog mora, zapremaju do 166 milja od Vidina do tvrgjave Hoćina na Dnjestru, a širina im je 50-80 milja od Karpata do Crnog mora.

One obiluju žitom, pašnjacima, vinogradima i drugim. U gorama ima ruda svake vrsti, koje se ni ne izragjuju. Osobito je obilata so u Vlaškoj, te ova pokrajina opskrbljuje tom rudom znatan dio Turske. Te zemlje drže u zakupu knezovi za 1200 kesa godišnje, a istjeraju dvostruko.

Velikim dijelom te pokrajine hrane Carigrad i Bugarsku, te ih Turci i zovu žitnicom Carigrada.

Moldavska mora godimice slati u spremišta u Galcu 40.000 kilota žita (Kilot ima 240 oka, a oka 400 grama). Vlaška šalje istu količinu u spremišta u Braili. Žito je odregjeno za Carigrad, bez obzira na ono, što ga tamo dovoze i privatni trgovci. - One daju meso ovčije i govegje, med i druge kućne predmete, opredijeljene sultanu i njegovim ministrima.◊198

Ima tamo i krasnih šuma, iz kojih bi se dalo vaditi drvo za gradnju lagja na Crnom moru. Na pašnjacima pasu stada i konji, koji se izvažaju čak u Prusku.

Austrijanci su ih u velikom broju pokupovali, da preobraze svoju konjicu, postradalu nakon bitke kod Austerlitz-a. Konji se moldavski cijene. Rogata marva, naročito volovi, vrlo je obilata uzemlji. Govedo se zove moldavski bog, odakle i ime zemlje Bogdanska. Na grbu još i sada služi volovska glava kao biljeg.

Položaj ovih pokrajina pogoduje za čudo trgovini. One bi bile od velike važnosti u rukama dviju susjednih velikih država, koje već drže zemlje oko Dunava, Dnjepra i drugih velikih rijeka, koje, dolazeći iz vrlo udaljenih krajeva, gotovo zajedno utiču u Crno more. Rusija i Austrija mogle bi na tim rijekama osnovati moćan prometni saobraćaj megju njihovim narodima, osobito otkako je Rusija utemeljila jake trgovačke kolonije oko Odese, na Kersonu (Krču) i na Krimu, i stvorila mornaricu u Crnom moru.

Pokrajine na Kavkazu, Azovsko more, Armenija, Mala Azija pa i sama Perzija sa strane Georgije otvaraju široko polje trgovačkim poduzećima, pošto se velike rijeke spuštaju sa krajnjeg sjevera na jug i iz srca Njemačke, a Bosporska vrata vode u Sredozemno more i na Atlantski ocean. Crno more je podesno za svjetsku trgovinu. Preko njega je trgovala nekoć Perzija i Indija sa Zapadom. Trajan, jedan od najslavnijih careva rimskih, htio je da veže njime Evropu s Azijom. On dade sagraditi Aksiopolis, velik grad, komu se zidine vide i danas 1 milju od Galca na mjestu, gdje utiču Prut i Seret u Dunav; ali sjeverni barbarski narodi, Skiti, Tatari i Turci otimali su se neprestano za ove obale, te su do naših dana zapriječili u ovim stranama prodiranje civilizacije.

Vlaškom i Moldavskom, kad provališe Turci u grčko carstvo, upravljali su nasljedni knezovi. Naselile su ih ponajprije rimske kolonije, a u drugom i petom vijeku zauzeše ih stari Rusi pod imenom Bugara i Slavena, koji se raširiše po Srbiji, Bosni i Dalmaciji.

Poslije provališe Tatari, a narod pobježe ispred pljačkanja u gore, nepristupne konjaniku, odakle bi opet silazio, kad je pogibelj minula. Govori se tu još i sad latinski jezik, samo pokvaren i donekle sličan talijanskom. Same se zemlje u tom jeziku zovu sora romanesca, t. j. rimska zemlja. Boljari sačinjavaju plemstvo. Pod tim slovjenskiin imenom se označuje smjesa svakovrsnih naroda, osobito Grka. Knezovi podjeljuju prve službe boljarima, koji s grčkim svećenstvom drže u svojim rukama gotovo sve zemlje.

Seljak ima skoro isto tako bijedan položaj kao i turska raja.

Divan ili senat vladin sačinjava 12 prvih boljara. Uprava je slična turskoj. Namjesnik je ujedno sudac, upravnik i zapovjednik. Običaji i nekoliko naredaba kneževih su pravila. Uprava je dosta blaga, te je narod uopće blage ćudi.

Boljari, željni aristokratske vlade, htjedoše se otresti svojih nasljednih knezova, te se u 16. vijeku utekoše zaštiti Portinoj. Turska se sila znatno podigla pobjedom Sulejmana III. nad Ljudevitom II. kraljem ugarskim, kod Mohača 1526. Obe provincije primiše sultana za vrhovnog gospodara. Boljari izabiru od sada sami svoje knezove, ali uslijed vječnog unutarnjeg razdora oduzme im Porta to pravo, te je tamo slala knezove iz grčkih obitelji iz Fanara, grčkog dijela Carigrada, po čem se i prozovu te obitelji plemstvo fanarsko.

Kneževska čast u tim pokrajinama, uslijed prirodne sklonosti Grka, da zbace jaram turski, te uslijed vječne nepovjerljivosti Turaka, teška je, opasna i vrlo promjenljiva. To je predmet spletaka častohlepnika. Na tu čast uzdiže jača stranka u saraju one,◊199 koji ponude više novaca članovima divana. Natjecatelji traže dakle najmoćnijega zaštitnika, a često se utiču i stranim dvorovima, otkako su naime turske pokrajine postale političkom spekulacijom.

Najznatnije obitelji grčke pod ruskom zaštitom jesu Ipsilanti i Morosi, a i mnogo drugih. Manol, upravitelj Moldavske, iselio se za vrijeme pošljednjega rata u Rusiju.

Grci prevode riječ beg riječju knez (prince), te je taj i ako kriv prijevod ostao u običaju. Porta daje gospodarima naziv vojvode. Oni imaju čast kao paše prvoga reda i primaju s fermanom tri repa. Dvor im je sličan vezirskom.

Riječ beg znači turski uopće odličnu osobu, te se tako zovu i bogati Turci i sinovi pašinski. Brat Osmanov zove se Ibrahim-beg, a neki Grk preveo je to sa knez Ibrahim. Čini se, da se Grci u svom ropstvu tješe tim sjajnim nazivima. I liječnika ili ranarnika zovu presvijetlim. Svaki bolji Grk se zove kir, gospodar, a arhon, vitez, ili boljar, ako je bio u službi vlaških i moldavskih begova. Ima tu mnogo časti: banova, pod-kralja, velikih spatara ili generala, velikih hetimana ili generala konjaničkih, velikih logofeta ili kancelara, velikih armuka ili grofova, velikih posteljnika ili prvih ministara i t. d., sve sami veliki, koji ponizno ljube skut agi Turčinu, ali za to se prema strancu pokazuju u potpunom dostojanstvu. Armeni, neprijatelji Grka. jesu svi baroni. Po neki kao trgovci ili bankari pašâ zovu se i begovi ili knezovi. Ćor Jusuf, paša erzerumski, podijeli taj naslov svomu barzileani-baši ili trgovcu, koji mu namiruje kućne potrebštine.

Grci postaju tim lakše pristaše ruske, što se nadaju od te strane većim častima i boljemu životu, što dobivaju odlikovanja i nagrada, te napokon, što očekuju ruskom pomoći uspostavu staroga grčkog carstva. I vjera grčka, kojoj pripadaju Rusi, doprinosi mnogo tomu, da se Rusija smatra prirodnom pokroviteljicom sveukupnih Grka, koji se nalaze pod turskim gospodstvom.

Protivnici tih knezova, imenovanih na zagovor Rusije, traže sva sredstva, kako da ih unište. Oni iskazuju tim veću vijernost sultanu. Takovi su bili Sutro i Hanguerli, a i drugi manje poznati.

Ruski dvor, imenujući gotovo sam gospodare, postade u neku ruku faktičnim vladarem Vlaške i Moldavske, dočim Porta izgubi skoro svu svoju vrhovnu vlast nad tim zemljama. Ugovorom bude utvrgjeno, da se gospodari ne mogu svrgnuti bez privole ruske i prije 7 godina. Morosi i Ipsilanti mogli su se nadati, da će se uzdržati na svome mjestu doživotno, ako samo uspiju sačuvati sveudilj povjerenje svoje zaštitnice.

Ministar engleski dodijeli Ispilantiju za tajnika prijašnjeg engleskog konsulatskog tajnika u Alepu, koji bijaše brat engleskog konsula u Solunu a zet Pisani-a, drago-mana engleskog u Carigradu.

Neki emigrant francuski - (možda je to samo htio biti) - nazivajući se general Belval, stupi u službu Ipsilantija u svojstvu političkog dopisnika. On je imao za tajnika nekog drugog Francuza, Barbier-a, rodom iz Drinopolja, koji je više puta išao poslom u Beč i u Berlin.

Ipsilanti, čovjek mudar i odlučan, dobro je poznavao pogibeljno mjesto, na kom se sada nalazio. Za to odmah u početku ustroji tjelesnu stražu, na koju se mogao osloniti, a koja se sastojaše od 300 Slovjena: Hrvata i Dalmatinaca, sve samih katolika. Ovih Slovjena ima mnogo u Carigradu, te je poznata njihova vijernost. Tjelesna straža se pokaza vremenom korisnom svome gospodaru. U istinu ona ga je pratila na putu u Rusiju, gdje je Ipsilanti tražio utočišta. - Ipsilanti poput svojih predšasnika držao◊200 je jednoga poslovogju u Beču. Te poslovogje izvještavaju o evropskim dogagjajima svoje gospodare, koji to opet javljaju Porti, i ako ova ima svoje posebne poslovogje.

Ipsilanti spremi u Vidin jednoga kapi-ćehaju ili agenta u svrhu, da s tamošnjim pašom uspostavi odnošaje dobra susjedstva. On je bio nadalje posrednikom u pregovaranjima, kojima je svrha bila, da se pacificira Srbija.

Osman, karakteran i vijeran pravi Turčin, odlučio je napokon držati se ugovora, sklopljena posredovanjem Aleksandra Sutze, jer se činilo, da će revolucija dovesti u pogibelj tursko gospodarstvo u Evropi, te se postara, kako da je uguši, barem u kraju, gdje je on sam upravljao.

Vladika vidinski, Venetikos, koji bijaše prije toga posrednik megju Osmanom i Srbijancima, pristade sasvim uz ustaše, te nastojaše da propagira ustanak megju svim kršćanima ispod turskoga jarma. Ta ljubav za slobodu svojih zemljaka, bila je megjutim uzrok njegove propasti.

Protopop Kalinik otkrije tajnu svoga gospodara Osmanu, koji mu dade g. 1802. odsjeći glavu. Tako vele Turci, dočim kršćani tvrde, da vladika nije platio 200 kesa, što ih je tražio Osman, i za to da je bio smaknut.

Osman, želeći nagraditi Kalinika, zatraži od kneza Ipsilantija, da posreduje kod bukareškoga metropolita, te da ga ovaj zavladiči. Od straha Osmanu se to ne mogaše odbiti: sam patrijarh carigradski privoli, da Kalinik bude postavljen vladikom vidinskim. Osman mu naloži, da upućuje raju grčku i bugarsku na pokornost i vijernost Porti. Inače je Osman blago postupao s kršćanima, kazneći strogo Turke, koji bi ih mučili.

Dahije u Biogradu i poslije ubojstva Hadži-Mustafa-Seniki-paše morali su odbijati čete srbijanske. Foggion-Oglu obrati se Osmanu, koji zbilja odasla tamo u februaru 1803. Kursanli-Aliju sa 600 po izbor Arnauta i Kirdžalija, naloživši mu, da se dokopa tvrgjave i da je brani do skrajnosti, pa ma kakvi mu fermani iz Carigrada dolazili. Osman je naime bio uvjeren, da bi je podmitljivi divan na koncu mogao predati ustašima.

Kursanli, čovjek bez odgoja, ali neustrašiv vogja, tatarskom brzinom pregje gore i brda, dogje pred Biograd, zametne boj s opsjedateljima, prodre u tvrgju, gdje ga dočekaju dahije. Ovima bude povjerena obrana nutarnjega grada, nu iza kratkog vremena oduzme im i to Kursanli, te postade jedini gospodar tvrgjave, što je i bila njegova zadaća. Dahije pobjegoše Dunavom u Vidin, ali došavši do oršovskog otoka (Ada-Kale), zapovjednik otoka, Rigeb-aga, dade ih smaknuti. Njihovom smrću ostade tajnom njihov prvašnji sporazum s Osmanom.

Dolazak Kursanli Alije smete sve ustaše oko Biograda. On povede s njima u više mahova pregovaranja i sastade se s Crnim Gjorgjem na dogovor, ali uza sve to branio je tvrgjavu junački, kako mu je Osman i zapovjedio.

Kursanli, na koga je za ovog trogodišnjeg opsijedanja gledala cijela Evropa, dobio je to ime po selu Kuranza, u kojem ga Osman bijaše postavio u službu upravitelja u svojstvu subaše. Osman, nalazeći se izmegju Vlaške i Srbije, mogao je zatvoriti put u Srbiju preko krajovskog Banata. Da je Porta njemu bila povjerila pokorenje Srbije, po svoj prilici on bi to bio i izvršio, nu divan, sumnjičeći uvijek Osmana, bojao se, da tako ne poveća njegovu moć i glas, dočim je i onako već bio premoćan i preslavan.

God. 1803. i 1804. ne promijeni se u Turskoj ništa; dvorovi londonski, bečki i petrogradski bili su zabavljeni previše s Francuskom. Engleska obnovi prva g. 1803. rat s Francuskom.◊201

God. 1804. bi skovana u Parizu zavjera protiv generala Bonaparta, prvog konzula Francuske. Ta je zavjera imala iznova potresti i uznemiriti državu, te bi združene sile po svojoj volji mogle ravnati udesom Evrope.

I ako su neprestani uspjesi doveli Francusku do vrhunca sjaja, ipak je nestalnost njezina vladanja podavala nade njezinim neprijateljima, da će se sreća promijeniti. Do toga se je došlo uslijed nutarnjih razmirica i slabe veze izmegju raznih osnova državne uprave, što se obično dogagja, kad je vrhovna vlast samo privremena i kad se nalazi u rukama više ljudi, kao što je to bilo za direktorija u Francuskoj.

Tadanji dogagjaji i iskustvo za duge revolucije učiniše, te se u Francuskoj osjećala potreba, da se država sačuva od novih promjena. Prvi konzul bi proglašen carem i krunjen 2. decembra 1804. u Parizu, a 26 maja 1805. u Milanu.

Te znamenite promjene zaokupiše sve duhove u Evropi. Ruska, zadovoljna svojim novim stečevinama u Njemačkoj, pristade uz novu koaliciju, o kojoj se ugovaralo g. 1804., a koja je bila konačno sklopljena početkom 1805. u Petrogradu.

Ponašanje Pruske moglo je zabrinuti Portu. Dok je naime Pruska bila neutralna ili sa Francuskom, Rusija nije bila sigurna od strane Poljske. Dvor berlinski mogaše svaki čas izvesti protiv Rusije 200.000 vojske, netaknute i na glasu sa svoje taktike. Još Fridrik II. bješe podigao vojničku slavu Pruske. Divan je mnogo cijenio takvu zaštitu, te je imao i svoga poslanika kod nasljednika Velikoga Fridrika.

U takovim prilikama ne htjede sultan priznati novoga cara francuskoga, i divan, uvjek pod uplivom Londona i Petrograda, odluči, pričekati nove dogagjaje. General Brune, poslanik francuski, ostavi Carigrad.

Vojske na okupu u Litvaniji, Volhiniji, Podoliji i oko Dnjestra. sastojeći se od više zborova, mogle su, već prema prilikama, krenuti na Tursku ili preko Galicije poći u pomoć njemačkim vojskama, s kojima je general Mack već bio dopro u Švabsku, i već zauzeo klance Crne Šume (stare hercinške Šume).

Rusija se je mogla nadati sjajnom uspjehu, ako Francuska bude pobijegjena. Dvor petrogradski svojim pravom zaštite vladaše regbi cijelom Evropom: sa slavom njezinih vojska nije se mogla mjeriti ni jedna vojna sila, zastave moskovske vijale su se u Italiji, Napulju, Siciliji; kralj sardinski bješe se potpuno stavio pod okrilje Rusije; Englezi su se samo s njezinom pomoću usudili napasti Holandiju. Poslanici ruskog cara posredovali su i sklapali nove kapitulacije u njemačkom carstvu iza mira u Luneville-u.

Tada se je bez sumnje moglo ispuniti proročanstvo, da će novi osvajači sa Sjevera pokoriti Evropu. Istjeravši Turke iz Carigrada i ispunivši velike osnove slavne Katarine, Rusija bi bila zapovjedala od Arhangelska do Grčke, te od velikog zida kineskog sve do Njemačke i oceana. 150.000 Rusa sa neizmjernim poljskim topovima bijaše sakupljeno u istočnoj Poljskoj. Divan je s velikom zabrinutošću gledao, što bi takav susjed mogao započeti. Nada Grka preteče dogagjaje.

Takvih priprava nije nikako trebalo protiv Francuske, koju je imalo napasti već 200.000 Austrijanaca i 200.000 Prusa, a Engleska je grozila njezinim obalama na oceanu. Nadvojvoda Karlo kretao je u Italiju, gdje se i kralj napuljski spremao da ga pomaže.

Ali čudni korak Napoleonov pomrsi zamišljene osnove združenih dvorova. Činilo se, da su njegove čete u taboru na obali La Manche bile odviše zabavljene pripremama za pohod na Englesku, a da bi se moglo misliti na kakav ozbiljan rad u Njemačkoj prije proljeća.◊202

Car Napoleon prešao je Rajnu kod Strassburga 27. septembra 1805. Ostavivši klance Crne Šume na desno, pregje kod Donauwörtha Dunav. 17. oktobra zauze Ulm, gdje je Mack{1 Austrijski general.} položio oružje, te 13. novembra ugje u Beč. Jedan zbor ruske vojske pod generalom Kutuzovom imao se sjediniti s Mackom. Sada morade natrag, progonjen sve do iza Brna.

Glas o tim neočekivanim dogagjajima prodrije brzo u Tursku. Osman, hoteći se potanko upoznati s tom vojnom, odasla u Beč nekog Židova, koji je bio u njegovoj službi, s naredbom, da se tamo predstavi kao trgovac i da ga tačno obavijesti o tim dogagjajima. Židovi mogu vrlo lako dospjeti u Ugarsku, gdje oni vode jedan dio trgovine s Turskom.

Abram ode sa znatnom svotom, da ispuni svoju zadaću, i povede sa sobom nekog drugog Židova, koji je imao donijeti vijesti.

Poslanstvo Abramovo ostade tajnim: Osman ne povjeravaše nikom svojih nakana. U Vidinu se nije znalo, ni kako je on prije poslao Grka Atanasiju nadvojvodi Karlu.

Evo pisma Abramova, iz Beča, od 10. dec. 1805. (u prijevodu):

"Preuzmožni veziru, moj silni vladaru i gospodaru!

Po Tvojoj volji brzo sam išao i dospio u Beč. Vijesti, stigle tvojoj Visosti, nijesu bile ni najmanje lažne: Francuzi su gospodari u ovom gradu, nego evo hoću da pripovijedam Tvojoj Ekscelenciji još mnogo neobičnijih dogagjaja.

Vojska ruska od 80.000 ljudi bijaše došla preko Olomuca; k njoj se pridružilo 20-25.000 Austrijanaca. Dva cara, ruski i njemački, te veliki knez Konstantin, praćeni sa po izbor plemstvom i ratnicima moskovskim, ulijevahu nadu u uspjeh. Već su u Beč javljali poraz Francuza.

Slava ruskih vojska ispunjala je sva srca novom smjelošću. Pobjede Suvarova 'Italijanskog' u Poljskoj, na Krimu i kod Očakova i druge uspomene opravdavale su nadu u nove uspjehe, koje su imali slavom ovjenčati zastave ruske. Još se očekivala jedna kolona od 20 ili 30.000 ljudi, nu vojna zapovjed bi jača od razboritosti.

Vojska je ruska imala da kod Brna i Austerlitza obigje desno krilo francusko, na koje je ona upravo okomito dolazila sa strane Olomuca.

Car Napoleon promjeni glavni front svojoj vojsci, povukavši desno krilo prema središtu kod Brna, i učinivši to isto na lijevom krilu, koje se protezalo do Znajma. On koncentrira svoje sile na glavnom putu u Beč, okrenuvši legja Češkoj. Vojska je ruska dakle morala proći ispred vojske francuske, koja se postavi u bojni red.

Rusi držeći se uvijek istoga plana, proširiše svoje lijevo krilo, da obigju desno francusko i dospješe izmegju ovoga krila i skoro neprohodnih bara. Napoleon udari odmah sa svojim kolonama na središte neprijateljsko, probije ga i stane progoniti u pravcu Austerlitza; zatim upravivši divizije desnoga krila prama barama, on prisili na predaju gotovo cijelo lijevo krilo rusko, odsječeno od središta i opkoljeno, a imajući za legjima samo bare, u kojima se jedan dio i potopi.

Oba cara jedva dospješe da se povuku na drugu stranu rijeke Morave, prema Ugarskoj. Prtljaga, topovi i velik broj zarobljenika ostade u rukama pobjeditelja. Njegovo napredovanje ništa drugo ne mogaše zaustaviti, osim molbe za mir. Četvrtog decembra, dva dana nakon bitke, Franjo II. ode do predstraža francuskih u Rolitz, kod jednog mosta u ravnici Austerlitz, te iza vijećanja s Napoleonom bi zaključeno primirje. Po uslovima ugovora imala je ruska vojska odmah izaći iz zemalja austrijskih. Ona je već na putu u Rusiju.◊203

Tvoja Visost mi je naložila, da javim potpunu istinu. Ove potankosti, što Ti javljam, ja sam doznao od više vojničkih očevidaca. Padam Ti pred noge uz molbu, da me sačuvaš u Tvojoj milosti i da mi pošalješ Tvoje zapovjedi po povratku glasonoše Izaka, koji Ti nosi ovaj list."

Potpisan Abraham.

Bitka kod Austerlitza, od velikog zamašaja po sudbinu Evrope, oslobodi Turke od smrtnog straha: nemiri u Rumeliji i u Srbiji bijahu ih doveli do očajanja.

Knezovi Vlaške i Moldavske poslali su bili još u aprilu 1805. po jednoga poslanika u Srbiju. Te njihove misije, koje namjerice bijahu razglašene, bile su u svezi s predlozima za izravnanje s Portom, nu iza tri mjeseca bavljenja vratile se, ne polučivši uspjeha, koji se od njih očekivao. Srpske čete se naprotiv spremahu, da se za vrijeme koncentriranja ruske vojske u Podoliji približe Maloj Vlaškoj preko Krajine, megju Oršavom i Vidinom.

Pintzo, poglavica grčko-istočnjaka u tom kraju, koga je Osman imenovao upraviteljem i mnogo se u njega pouzdavao, išao je zatim, da podigne ovdje ustanak.

Taj ustanak planu na jedan put na svoj megji Srbije u novembru 1805., kada se i Srbijanci pojaviše na obližnjim gorama, da ga podrže.

Osman je predvigjao tu bunu po tečaju dogagjaja i po pripremama kneza Ipsilantija u Vlaškoj, ali njegov prvi doglavnik, Mula-aga, upravitelj Krajine, pouzdavajući se u vijernost Pintza, odvratio ga je od šiljanja četa na tu stranu. Vladika grčki Kalinik pobudi takogjer sumnju Osmanovu.

Na prvi glas o buni, Pazvan-Oglu, dozvavši Mulu, naloži mu neumoljivom strogošću, da pogje odmah na ustaše i da mu ne izlazi na oči, ako ne pobijedi.

Mula skupi u januaru čete, koje mu stajahu na raspoloženju, napadne i suzbije u planinu ustaške čete, koje se bjehu približile. Ali vijest o bitci kod Austerlitza već bijaše stigla. Pintzo pobježe u Srbiju.

Ustanak napredovaše; više tisuća seljaka diže se na oružje, da se spoji sa Srbijancima. Osman posla na njih jake odjele. Sve oružje bi oduzeto, a stanovnici od četiri sela pogubiše glave. To strašno krvoproliće zastraši čitavu okolinu. Mnoštvo nesretnika plati životom nadu u skoru slobodu.

Početkom g. 1805. knez Ipsilanti zauzet je bio skupljanjem zbora od 4000 ljudi. Aleksandar Hanguerli, član kneževske ili begovske porodice istoga imena, bijaše dodijeljen Ipsilantiju. Njemu je bilo naloženo, da sabere ovu vojsku, ali uslijed novih dogagjaja ta osnova bi napuštena.

Vladika vidinski, Kalinik, neprestano se dopisivao s Ipsilantijem i sa Srbijancima. Osman se je njim služio, da uzdrži mir na svojoj megji prema Srbiji, ali onaj nedavni ustanak bijaše pobudio njegovu sumnju protiv toga čovjeka, kojemu je on bio izradio vladičinu stolicu. Jedno pismo vladičino, upravljeno srpskim vogjama, - ako se može vjerovati vijestima onoga doba - bi uhvaćeno i nagjeno u šupljom štapu njegova poslanika. Osman mu dade odsjeći glavu, 14. januara 1806., i naloži, da četiri popa, vladičina savjetnika, budu obješena.

Tako se činilo, da je mir uspostavljen barem na granicama Osmanova vladanja, čije ime i glas rasprostirahu posvuda strah i trepet, tako da se Srbi, koji obsijedahu Biograd, ne usudiše s njim opet upustiti u boj.

Bečki dvor potpisa 26. januara ugovor u Požunu. Po uslovima ovoga ugovora izgubi Austrija ne samo Švabsku i Tirol, nego i pokrajinu mletačku i provincije oko Jadranskoga mora. Od svega primorja ostade joj samo Rijeka i Trst.◊204

Ovi gubitci pokvariše sve političke kombinacije, koje su se, - kako se je pretpostavljalo - ticale turskoga carstva.

Markiz Gisilieri bi imenovan komisarom austrijskim sa zadatkom, da preda ove pokrajine četama francuskim. Ali jedva potonje uljegoše u Dalmaciju, kadno se jedan ruski eskadron pojavi u Boci Kotorskoj i ostade tamo. Ruse su podupirali Crnogorci, neukrotivi brgjani, pod vodstvom jednoga vladike, koji je nekada bio svećenik na vojničkoj Krajini u Srijemu, i koga je Josip II. poslao u Crnu Goru.

I Crnogorci su kao i Srbijanci ustali protiv Porte.

Taj dogagjaj je stavio na ozbiljnu kušnju čvrstoću mira, ali se Porta ipak požuri, da prizna cara Napoleona, naloživši, da se on u fermanima naziva imperatorom i padišahom. U maju 1806. bi poslan u Pariz Mahib-efendija u svojstvu poslanika turskoga carstva.

Divan je držao čas zgodnim, da se pripravi za obranu te spremi topova i džebane u tvrgjave na Dnjestru i donjem Dunavu. Ali od straha, da ne pobudi nepovjerenje ili prigovore od strane Rusije, utiša on naskoro taj svoj žar, te potpuno obustavi šiljanje novih posada.

Više paša dobije nalog, da zajedno ugju u Srbiju i konačno je pokore. Srbi su još uvijek čvrsto obsijedali Biograd. Kursanli-Alija, branioc ovoga grada, mogao je samo Dunavom općiti, ali su Austrijanci i taj saobraćaj znatno oteščali i gotovo svaki prolaz zapriječili.

Ustaše su izjavili, da oni ne vojuju protiv sultana, nego samo protiv Kirdžalija, ali divan je dobro uvigjao, da mu se nastoji oteti jedna važna tvrgjava, i on pošalje znatnu silu, da osigura uspjeh turske vojske.

Srpski sinod uteče se dvoru bečkom. Tri poslanika odoše tamo. Iza običnog sastanka sa ministrom, stupiše u dogovor sa gosp. Vilemburgom, prijašnjim dragomanom austrijskim u Carigradu, a sada načelnikom državne kancelarije.

Tu se sastavi pismena molba u ime naroda srpskoga, da se Srbija podigne na kneževinu pod zaštitom i vrhovnom vlasti Austrije. Ta molba bi podnesena caru, koji odgovori, da ne može ispuniti njihove želje, ali ganut njihovom nesrećom, obeća svoje posredništvo kod Porte.

I zaista austrijski vladar pisa sultanu i ponudi svoje usluge, jedno da se uzdrže dobri odnošaji susjedstva i radi nemira u pokrajinama na megji austrijskoj, a drugo da se predoči sultanu nevoljni položaj Srba, kako bi se uspostavio mirni poredak u ovome narodu.

Nadvojvoda Karlo javi Crnom Gjorgju taj carev korak, te ga sklone, da pričeka na njegove pošljedice.

Porta uljudno odbije posredništvo bečkoga dvora, ali ipak obustavi spremanje sila na Srbiju, i ta pregovaranja Srba u Carigradu biše živo nastavljena.

Pazvan-Oglu naskoro sazna za promjenjene osnove Portine. Njegov poslovogja kod divana priopći mu i prepis pisma careva sultanu. Odaslanici njegovi u Srbiji obavijestiše ga nadalje o pismu, što ga je Crni Gjorgje bio primio iz Beča, te mu još dojaviše, da je više odjela od krajiških regimenata austrijskih, pa i samih časnika, prebjeglo u ustaški tabor, a da se pisma i vijesti iz Zemuna, javljajući tobožnje pobjede nad Turcima, štampaju u požunskim i u frankfurtskim novinama, te se šire megju Grcima u Turskoj, sa svrhom, da i ovaj narod potaknu na ustanak protiv Turaka i da obmane Evropu na uštrb turskih interesa.

S grčkim trgovcima u Beču vodio je Osman živu prepisku pod izlikom trgovine s pamukom. Karavane su naime išle sada preko Vidina, jer je Biograd bio zatvoren.◊205

Isti su ga trgovci izvještavali o svim dogagjajima u Austriji, i to tim tačnije, što su karavane morale prestati ili se pospješiti, čim bi rat bio u izgledu.

Pamuk turski iz Soluna, Ceriga i Jedrena, uvaža se u tvornice Austrije i Njemačke, i to preko Vidina, gdje Osman uzima 3 turska piastra carine od svakoga konja.

Ti su se Grci bojali za svoje poslove u Turskoj. Kazivahu, kako je internuncij{1 Internuncij bila je titula austrijskog poklisara u Carigradu.} austrijski javio svojoj vladi, da je knez Kalimachi, dragoman Portin, sasvim promjenio svoje nazore; a njemu se odgovorilo, da ne štedi novaca, da navede toga kneza na prijašnji put, sklon Austriji.

Trgovci su tu priču dovagjali u sklad s bavljenjem srpske deputacije u Beču i sa opće rasturenom vijesti, da će Srbija biti ustupljena Austriji s privolom Francuske, da joj se tako nadoknade pretrpljeni gubitci.

Oni za to naložiše svome dopisniku, da ih preporuči paši i da ne šalje nikakve robe, čim se pokaže kakva nesigurnost za pošiljke.

Glasine o Srbiji raširile su se i u Vlašku i Moldavsku. Pazvan je čuo, da je Bukanov, glavni konzul ruski, došao iz Jašija u Bukarešt (jula 1806.) knezu Ipsilantiju, a general Belval, upravitelj njegovili političkih poslova, da je baš otputovao u Beč. Osman, precjenjujući možda ove prilike, posla u Carigrad svoga časnika s pismima Ibrahimu, ćehaji sultanovu.

On izjavi, kako se čudi postupku divana, koji bijaše protiv njega samoga podigao cijelu Tursku, a pušta iz ruke jednu pokrajinu samo na lažne glasove o nekom ugovoru, dočim Biograd, živo obsjednut, potrebuje brze pomoći. On ponudi za to svoje usluge, ali mu se ćehaja u odgovoru samo zahvali za izvještaj. Pazvan-Oglu, posmatrajući dogagjaje oko sebe, računao je, kakve bi posljedice odatle mogle biti za Vidin, tvrgjavu i glavni grad njegove zemlje, te za njegova dobra, jer su znatna bila njegova imanja oko te tvrgjave. On je upravljao zemljom od više nego 50 milja dužine i 20-25 milja širine, kraj Dunava. Njegov odrasli sin, činilo se, da će ga nasljediti u neke vrsti vladi ili lenu, što ga je bio osnovao za svoju porodicu.

Kapi-ćehaja ili poslovogja kneza Ipsilantija, Panajoti, patarnikos ili veliki peharnik, stekao je u Osmana povjerenje. Pazvan učini, te ga je knez imenovao spravnikom ili upraviteljem krajeva vlaških: Černice i Kalafate na lijevoj strani Dunava, iza Oršove, gotovo nasuprot Vidina. Paša je iz tog kraja nabavljao živež, uvijek obilan u njegovoj tvrgji. Kapi-ćehaja u ostalom imao je osobiti interes, da zadovoljava namirnice Osmanove, koji je u neku ruku gospodario Malom Vlaškom.

Pazvan, misleći da Srbi podržavaju promet s Vlaškom pomoću ovoga poslovogje, uhvati ga 16. jula 1806., te bi ga bio dao i pogubiti, da njegove prijašnje zasluge nijesu govorile u prilog i ublažile srdžbu Osmanovu. On ga dade samo izbatinati, i ujedno naredi, da se odsiječe glava njegovom logofetu (tajniku).

Pazvan pošalje Aliji u Biograd glasnika s nalogom, da na ničiji predlog ne preda tvrgjave Srbima ili Austriji. I ako je Alija trpio veliku oskudicu, on se je i dalje živo odupirao.

Zauzeće Beča, bitka kod Austerlitza i mir u Požunu poslije odlaska ruske vojske, iznenadili su veoma Turke, jer su smatrali moć Austrije, a osobito Rusije, većom i strašnijom. Sultan odluči, ne paziti više na Rusiju, koje se je odavno žacao, te uspostaviti svoju vlast u Vlaškoj i Moldavskoj. Za to u augustu 1806. skide oba gospodara Morosija i Ipsilantija te posadi na njihovo mjesto Aleksandra Sutza i Kalimacha, koji◊206 bijaše dragoman Portin. Uz to Porta ne učini ništa, što bi moglo Rusiju uznemiriti, dok je naprotiv dvor petrogradski iza zadnje vojne neprestano radio na tom, da pojača svoje vojske, a isto je tako radila i Austrija. Samo neka se promijene politički interesi u Evropi, opet će naskoro buknuti rat.

Pruska ugje ponovo u savez, iz koga je onako brzo izišla iza bitke kod Austerlitza, te u Carigrad prodrije glas, da je 100.000 Prusa na putu protiv francuske vojske u Njemačkoj.

Već tri dana iza mira požunskoga uvidjelo se jasno, da je to samo primirje. Vojska austrijska od 80.000 ljudi sakupljala se u Češkoj, a po položaju, u kom se nalazila, činilo se, da je odregjena bila da pomogne Prusima. Pisma iz Beča predskazivahu rat, za koji se sve pomnjivo pripravljalo. Vrhunac tih glasina bi vijest, da se vojska ruska sakuplja na Dnjestru, da ugje odanle u Moldavsku, a s druge strane opet bilo je naloženo krajiškim četama austrijskim, da budu pripravne svaki čas krenuti na put.

Vojska ruska u Poljskoj sastojala se od više zborova, koji su sačinjavali u svemu nekih 200.000 ljudi, a svjetina je još kud i kamo povećala taj broj.

Na Dnjestru je pod generalom Mechelsonom bilo sjedinjeno 60.000 vojnika, koji su jednako mogli prijeći u Moldavsku i Vlašku, kao i preko Galicije poći u Njemačku; nu, kako je na oko ova vojska bila podijeljena na više dijelova, činilo se, da će preko turskih pokrajina najednom krenuti u Dalmaciju, da odanle zaprijeti Italiji. I tako bi Porta ili silom ili milom morala pristati na novi savez protiv Napoleona.

Jedan austrijski zbor, odregjen da iznova zauzme Kotor, mogao se vrlo lako spojiti s ruskom divizijom, koja je već držala u svojim rukama taj grad i otok Krf, a pomagala je u tom osim nekoliko tisuća Crnogoraca i ruska eskadra Senjavinova zajedno s engleskim brodovljem.

Dvor petrogradski dostavi Porti, da će joj odmah navijestiti rat, ako prijašnje gospodare ne uspostavi na njihova mjesta u Vlaškoj i Moldavskoj, te se i ruski poslanik spremi za put. Divan upropašten sastane se odmah. Fonton, dragoman ruski, izjavi, da će poslanik ruski otputovati sutradan, ako mu se ne dade potpuna zadovoljština.

Ministri Portini su uzalud željeli poravnanje; pošto su gospodari bili skinuti s časti protivno jasnim člancima ugovora, koji je glasio, da se oni ne mogu svrgnuti bez privole Rusije prije navršene 7-godišnje službe.

Ali evo i druge poteškoće: Ipsilanti se nalazio u Rusiji, a Morosi, koji je doduše bio u Carigradu, vrlo se žacao primiti tako opasno mjesto, te se samo pod silu odluči na to. Sutzo i Kalimachi budu opozvani, i poslanik ruski ostade u Carigradu. Megjutim, ono što se imalo dogoditi, nije se više moglo zaustaviti.

I opet vojske francuske oslobodiše Tursku iz neprilike, u kojoj se nalazila. Car Napoleon otišao je iz Pariza 24. septembra, a kako se vojska pruska pružala od Rajna sve do Heba u Češkoj, gdje su se nalazili i austrijski korovi, približi se on sa cijelom svojom snagom k lijevom krilu pruske vojske, da joj presiječe uporište u Češkoj, zatim koncentrira svoje čete, pak ih iz Saalfelda raširi prema Jeni. Tu navali na Pruse, 13. oktobra, probije im bojne redove i kralj pruski s kraljicom jedva pobježe za Odru. 23. oktobra ugje Napoleon u Berlin, 20. decembra čitava pruska vojska bi zarobljena, a 28. istog mjeseca princ Murat bijaše u Varšavi.

Ti sjajni uspjesi uliše opet nade divanu. Glasovi o prijašnjim namjerama Austrije brzo se raspršiše, te se opet raširiše sasvim protivni, da je naime Austrija svoju vojsku u Češkoj raspustila i da će ostati neutralna. Ruske vojske opet moradoše u Poljsku, da brane ulaz u svoju vlastitu zemlju; takogjer 40.000 od one vojske na Dnjestru, što◊207 je upravo prijetila Turskoj, pogje na sjever, u pomoć divizijama, koje su se morale povući prema Varšavi te je na Dnjestru ostalo samo nekih 25.000 pod knezom Michelsonom. Zbor, u kom se nalazio Ipsilanti, prešavši Dnjestar ugje u Jaši 26. novembra. Tvrgje Hočim, Bender i Akerman nijesu mogle odoljeti redovnoj obsadi, jer nijesu imale nikakove posade, te budu i zauzete bez velikih poteškoća. Gospodar moldavski Morosi nije još bio ni stigao u Jaši, kad dogje tamo ruska predstraža pod knezom Dolgorukim, koji dade uhvatiti glavnog francuskog konzula i odvesti s one strane Dnjestra.

Morosi bijaše poslao u Jaši svoga zeta Mavrokordata kao kajmakama, ili privremenog upravitelja, dok on sam ne stigne. Čuvši, da su čete ruske u Moldaviji, zaustavi se u Foksanu, upozori francuskog konzula u Galcu, da se za vremena udalji, dade žito iz Galca prenijeti u Brajilu, kamo se i sam skloni.

Rusi, videći taj postupak gospodarev, uhvate i njegova zeta Mavrokordata i upravitelja Galca.

Zapovjednike turskih tvrgja na Dunavu uznemiri ova ruska vojska na lijevoj strani dunavskoj, osobito zapovjednici Brajile i Ismajila uvidješe brzo, da će Rusi na njih najprije navaliti.

U Ruščuku ne bijaše više Tersenik-Oglu-a; pred godinu dana ubio ga neko iz zasjede, kad je išao u polje, a naslijedio ga u gospodstvu i baštinio njegovo blago prvi mu doglavnik Mustafa-barjaktar.

Pazvan-Oglu, gospodareći gotovo Malom Vlaškom, i nalazeći se megju Srbijom i Vlaškom, morao se u prvom redu oprijeti ruskoj invaziji. Iz Vlaške su svi vukli znatne koristi, te po zamisli gospodara Morosija trebalo je, da se ostave za sada megjusobna neprijateljstva, i da se svi opru zajedničkim silama neprijatelju. Morosi pošalje naziru u Brajilu sredstava za obranu te tvrgje.

Mustafa-barjaktar, upravljajući velikom zemljom, bio je u stanju brzo se spremiti na vojnu, te i pošalje oko 200 ljudi u Bukarešt, gdje zatvori ruskog konzula Kirika.

Osman sa svoje strane pošalje jednu četu na Krajovu i uhvati 4 boljara za taoce, megju kojima bijaše i Babesko, šurjak Ipsilantijev, za koga se govorilo da ima mnogo oružja i strjeljiva, spremna za ustanak Male Vlaške. Osman proglasi da će ga pogubiti, ako Rusi prijegju u taj kraj. I u istinu za živa Osmana Rusi ne prekoračiše rijeke Alute, a poslije njegove smrti, nastojanjem Sutza, novoga gospodara, zadobi Babesko slobodu od Osmanova našljednika.

Morosi, do tada štićenik ruski, odluči da se pokaže odanim Porti i njezinim saveznicima. On posla u Beč francuskom poslaniku, generalu Andréossy-u Giku, jednog od svojih tajnika, a sina svoga logofeta, s pismom, u kojem mu javljaše, da su zapovjednici turski na Dunavu tvrdo odlučili oprijeti se Rusima, sve ako Porta i ne navijesti otvoreno rat Rusiji. Savez tih zapovjednika bijaše od dosta znatne važnosti i činilo se, da se tim očituje volja svih Turaka, te se i divan odluči na energičan rad.

Andréossy posla Giku s pismom u glavni francuski stan u Varšavi. Gika se vrati s odgovorom svome gospodaru, koga je megjutim Porta već bila svrgnula i zamijenila Kalimachijem. Reis-efendija pade u nemilost, jer da je bio pristaša Rusa i Engleza, a tako i njegov savjetnik Dimitrija, brat Morosijev.

U Carigradu su smatrali da je Morosi postupao tako samo za to, jer su se stvari iza bitke kod Austerlitza i Jene bile promijenile, a u potaji optužiše ga, da drži s Ipsilantijem, samo da može pobjeći u Rusiju, kao i onaj, pošto je i onako prodao sav svoj imetak u Carigradu.

Megjutim su poslanici srpski ponovo došli u Beč, a Biograd je bio u velikoj opasnosti.◊208

Poslovogja Portin u Beču javio je divanu, da su na vojsku francusku navalile bolesti, a nije vična ni zemljištu ni podneblju, dok naprotiv Rusi imaju 300.000 ljudi u izvrsnom stanju. Uslijed tih vijesti divan, opet prestrašen, oklijevaše išto poduzeti protiv Rusije. Poslanik engleski se u svemu slagao s ruskim, te se činilo, da će oni zahtijevati od Porte, da pristupi u novi savez protiv Napoleona.

Za malo vremena dogje za poslanika francuskog u Carigrad general Sebastiani. On je igrao u tim dogagjajima vrlo važnu ulogu, te bude uzrokom, da Porta promijeni sasvim svoje mnijenje.

Sebastiani je pisao u decembru 1806. svome drugu, generalu Andréossy-u u Beč, da ovaj poradi kod vlade austrijske, da propusti u Biograd živeža turskoj posadi, ali to bude već prekasno.

Srbi bijahu postavili svoje baterije na jedan dunavski otok, koji pripadaše inače Austriji. Navala bi žestoka, a kako Turci ne imadoše više živeža - (i same konje su bili već pojeli) - morade se Kursanli-Alija predati iza više od tri godine opsijedanja.

Prema ugovoru o kapitulaciji, ostavi Alija u Biogradu pašu, a on ode Dunavom u Vidin samo s polovicom od ono 1600 ljudi, s kojima bijaše došao.

Osman primi lijepo Aliju, i predade opet zapovjedništvo nad tvrgjom Fetislam (Kladovo), koja bijaše kao prava vrata na desnoj strani Dunava izmegju Oršove i Vidina.

Izloživši Osmanu način obrane Biograda, i pripovijedajući o skrajnjoj nevolji prije predaje, potuži se Alija živo na Austrijance, koji su i skrivili predaju grada, pribavljajući ustašama sva potrebna ratna sredstva. Te su vijesti zapovjednici austrijski mogli poricati, ali su ih potvrgjivali i svi drugovi Alijini.

Zauzevši tako Biograd, mogli su Srbi prenijeti svoju snagu prema Bugarskoj i spojiti se s Rusima, što se kasnije i dogodilo.

Porta, videći rusku vojsku u svojim pokrajinama, navijesti Rusiji rat, ali je ne mogaše odbiti. Turci bi bili mogli biti istjerani tada iz Evrope, da Francuzi nijesu svojim pobjedama sve sile ruske zadržali na sjeveru.

I ako je istom bilo početkom januara, sultan se ipak nadao, da će njegovi zapovjednici u podunavskim pokrajinama odolijevati Rusima do proljeća, dok stignu čete iz Anatolije te se združe s janjičarima u Carigradu.

Na Dunavu i nije bilo u istinu toliko vojske turske, kako bi se moglo misliti. Stalne posade janjičarske promijenile su se s vremenom u posjedničke i trgovačke naseobine, a bilo je tu mnogo i staraca i djece, koji su bili uvršteni u kumpanije samo za to, da mogu vući vojničku plaću i uživati janjičarske povlastice. U vojarnama su se nalazili samo časnici i po nekoliko ljudi za čuvanje reda u dotičnom mjestu.

Tako je bilo u svim tvrgjavama i na svim megjama. U njima nema posada, koje su im prvobitno bile naznačene, i ako u Carigradu glavna povjerenstva janjčarska za nadgledanje nabrajaju poimence tobožnje brojne vojnike. Takvo je stanje bilo i na Dnjestru, kad Rusi ugjoše u tamošnje tvrgje.

Po tom se jedino može sigurno računati na vojsku u Carigradu i na dobrovoljne čete u posebnoj službi namjesnika u pokrajinama.

Pazvan je upravljao teritorijem od Oršove do Nikopolja. Turskih kolonista je moglo biti pod njim najviše 15 -18.000. On je upravo apsolutistički vladao, kazneći svakoga smrću, ko ne bi vršio njegovih naloga. Za navalu mogao je podići pak samo peti dio od gornjeg broja.◊209

Položaj njegov bio je težak; s jedno strane bili su Srbi. a s druge su Rusi mogli prodrijeti kroz Malu Vlašku.

Ali kako je Osman bio daleko na glasu, mogao je brzo skupiti brojne dobrovoljne čete Arnauta i Kirdžalija; svi bi razbojnici i četovogje, tumarajući po Rumeliji, došli rado pod njegovu zastavu.

Otok oršovski vrlo je slaba tvrgjava, već sasvim u ruševinama, imajući mjesto utvrda samo visoke palisade, i to bez opkopa. Njezin zapovjednik Regeb-aga, nije dobro živio sa Osmanom, koji je htio, da bude svrgnut s toga položaja. On je imao samo 200-300 ljudi, te bi se otok mogao lako osvojiti. Da su ga zauzeli Rusi ili Srbi, prekinuo bi se potpuno turski promet Dunavom kroz zemlje austrijske, i ostao bi samo slab trgovački drum kroz Bosnu i Hrvatsku.

Mustafa-barjaktar, zapovjednik u Ruščuku, upravljao je zemljom od Nikopolja do donjega Dunava. On je imao do 40.000 turskih stanovnika, - većina njih zemljoradnici (paponi); šesti dio od toga mogao se upotrebiti za ofensivni rat.

Nazir u Brajili zapovijedao je jedino s tom (istoimenom) tvrgjavom na lijevoj strani dunavskoj u Vlaškoj, koju je brže bolje utvrdio palisadama i opkopima. Nazir je mogao imati najviše 1000 ljudi, a živio je u neprijateljstvu s Mustafom, koji mu bijaše oteo grad Silistriju.

Paša ismailski, jedini zapovjednik na Dunavu pokoran Porti, imao je vrlo malo ljudi. Njegova tvrgjava, nalazeći se na lijevoj obali Dunava u Besarabiji, bila je najvećma izložena neprijateljskim udarcima. Njezina posada bi pojačana dobrovoljnim četama pod Pehlivan-agom, koji je prije služio pod Osmanom i sada hrabro branio ovu važnu tvrgjavu.

Svi ti zapovjednici bijahu megjusobno neprijatelji ili suparnici. Morosi je kušao, da ih složi proti zajedničkom neprijatelju, a Porta je namjeravala, jednoga od njih izabrati seraskerom ili glavnim generalom. Musjafa-barjaktar bio je prvi na udaru, bilo od strane Bukarešta, bilo na Dunavu, te on bude i imenovan vrhovnim zapovjednikom. Svakojako, za takovo mjesto Osman je bio kud i kamo sposobniji; ali se bilo bojati nepokornosti od strane Mustafine, kao što se ni Porta nije usugjivala predati takovo zapovjedništvo tako strašnom odmetniku.

Pazvan živo požali, što su mu pretpostavili Mustafu, koji je bio po časti mlagji od njega i po pravu njegov podregjeni, pošto je Ruščuk zavisio od sandžaka vidinskoga.

Čete Mustafine pod Ajdin-pašom od dva repa, prodrle su iz početka do Buseo na megji moldavskoj, da zapriječe ulaz Rusima u Vlašku. Predstraža ruska stala je u Foksanu, očekujući glavnu vojsku. Boj se zametne i Turci moradoše uzmaknuti prema Bukareštu, izgubivši nešto ljudi. U samomu Bukureštu ne biše lijepo primljeni. Tu se naime bijaše organizovao ustanak i kad Rusi ugjoše u selo Radovo, - četvrt milje od grada - stanovnici vlaški na glas zvona poubijaše sve Turke, koji se desiše u njihovim kućama, i koji ne imadoše vremena, da dogju do svoje pričuve u Vakareštu. Kad su došle ruske čete, bude i ova pričuva potisnuta praina Gjurgjevu i Ruščuku.

U takovim prilikama dogje u Vidin Jobert u januaru 1807., da sklone Osmana, da ne ostavi svoga gospodara u ovo vrijeme, gdje je njegova pomoć bila vrlo potrebna, kao i da čuva još jedini put preko Oršove za općenje izmegju Porte i francuskih vojska, što je bilo od velike važnosti.

Jobert se vratio s jedne misije u Perziji, čiji je vladar takogjer bio uopće protiv Rusije. Njegove su se čete upravo nalazile utaborene na rijeci Araksu u Georgiji s frontom, okrenutom protiv ruske vojske.◊210

Istodobno progje Vidinom jedan perzijski poslanik, otpremljen Napoleonu, koji se je u to vrijeme nalazio u svom glavnom stanu u Varšavi.

Nekoliko dana nakon Joberta stiže u Vidin i izvanredni poslanik Portin, koji je takogjer polazio k caru Napoleonu. Pazvan dade nalog, da mu se olakša putovanje do ugarske megje, ali ga ipak ne htjede posjetiti.

Istom nakon tri dana i nakon opetovanih molba Jobertovih, koji mu izjavi, da nosi važna pisma od Porte, koja je jedino njemu smio uručiti, ovaj ga mračni i nepovjerljivi paša primi u dugotrajnu audijenciju.

Jobert ostade u istinu kod njega nekoliko sati, i poslije mnogih pitanja o odnošajima izmegju divana s Francuskom, Osman se izrazi od prilike ovako:

"Svi su turski ministri neznalice i izdajice, koji zlorabe slabost svoga gospodara i koga, otkako se popeo na prijestolje, navode na silne pogrješke i neuputne korake. Evo i sada je rad divanov tako nesiguran, a sredstva, koja bi se imala upotrebiti protiv Rusa, tako su smiješna, da je sramota čovjeku od glasa sudjelovati u povedenoj akciji. Mjesto da imenuje generalom prvoga zbora čovjeka poznata, koji bi bio u stanju zapriječiti Rusima prelaz preko Dunava, ta se je zadaća povjerila jednom novajliji bez osobnih zasluga ni više časti u vojsci, te imenovalo ga seraskerom i oslonilo se potpuno na nj za sabiranje potrebnih četa. Poslali su mu 2 satnije janjičara, broj već po sebi nedovoljan, a još neznatniji pod takovim vogjom. Porta vrlo zlo postupa sa mnom. Ja sam jedini časnik na Dunavu, imajući stepen vezira. Da su meni povjerili zapovjedništvo, ja bih za kratko vrijeme sakupio dovoljan broj četa i odbio neprijatelja od Vlaške i Moldavske, a ovako bila bi sramota za mene, da vojujem zajedno s takovim čovjekom, kao što je Mustafa-barjaktar. Ja ću ostati u svojoj zemlji, ne ću nikako propustiti u nju Ruse, ali se ne ću ni boriti s njima izvan ove zemlje. Ipak, ako mi sultan povjeri prednje čete, radiću za tu stvar. "

"Ne treba, nastavi ou, vjerovati Austriji, koja sada laska Francuzima, jer su pobjeditelji, a čim ih zadesi i najmanja nesreća, ustaće prva protiv njih. Ja odavno već pratim s nepovjerenjem politiku ove države, koja potpiruje svim sredstvima ustanak u Srbiji."

Na koncu Pazvan obeća Jobertu zaštitu francuskih časnika i izaslanika na njegovomu zemljištu, i olakšice za saobraćaj megju Portom i francuskom vojskom.

Prvi teklić, koji progje kroz Vidin, donio je vijesti o pobjedi nad Rusima kod Pulstuka. Pazvan, doznavši tu vijest od teklića, pošalje ju odmah po tatarinu Porti, da je ova opet dojavi poslaniku francuskom. Pazvan je tim htio ujedno požuriti postupak svoje vlade i skupljanje vojske, potrebne na Dunavu.

Žučljive naravi, nije se žacao predskazivati, da će operacije turskih četa zlo ispasti u borbi protiv iskusnih Rusa, optužujući ljude, koji stajahu na čelu vlade, da su nevješti i podmitljivi, te ako sultan ne promijeni svojih ministara, da će njega samoga neprijatelj možda najposlije istjerati iz Carigrada. Za sebe pak reče, da on može da se brani, a ako podlegne, barem će slavno podleći.

Zlovolja Osmanova radi provale ruske u Vlašku i Moldavsku, radi pada Biograda i radi imenovanja Mustafina seraskerom, postade još veća, kadno taj isti Mustafa bi imenovan pašom od tri repa.

Potonji, dobivši pojačanja, imao je neko 12.000 ljudi pod sobom, ali se bojao upustiti se s Rusima u ozbiljnu bitku, te je izvodio samo pomanje okršaje, nastojeći, dok ne dogje čitava vezirova vojska, zaustavljati neprijatelja. U javnosti se je opet broj Mustafinih vojnika cijenio na 60.000.◊211

Rusi nijesu mogli zbog operacija na sjeveru preći Dunava. Njihova vojska u Vlaškoj i u Moldavskoj brojila je jedva 25.000 vojnika. Knez Ipsilanti htjede podići Vlahe na oružje, ali nešto pobjede francuske, a nešto strah od budućnosti biše povodom, da taj njegov pokušaj osta bezuspješan, tako da se pod njegovu zastavu okupi tek malen broj klateži i boljarskih kmetova.

Dobrovoljnika se javi do 3000, od kojih biše kasnije ustrojene 2 legije.

Vrhovni general Michelson dade štampati izjavu, u kojoj se je opravdavao ulaz ruskih četa u ove pokrajine. Generalnom konzulu ruskom, Rodofinikinu, bi povjerena zadaća, da pregovara sa zapovjednicima turskih tvrgjava na Dunavu. Više poslanica bi izmijenjeno i predano Porti. Očekivalo se, da će jedna stranka u divanu poduprijeti ta pregovaranja, a Rusija se nadala na taj način oslabiti turske sile. S druge se opet strane pitalo, kakav će uspjeh imati djelovanje engleskog poslanika, lorda Arbuthnota, koji bješe ostao sam u Carigradu nakon odlaska ruskog poslanika Italinskoga, a tako isto, kakovim će posljedicama uroditi demonstracija engleske monarice u Bosporu.

Srpski ustanici, zauzevši Biograd, mogahu raditi u sporazumu s Rusima. Njihovi poslanici za pregovore s Portom bili su još u Carigradu, ali ih sinod opozva, i svaka nada u izravnanje iščeznu baš u času, kad se je moglo s pouzdanjem očekivati, da će mir biti utanačen.

Pazvan je sve to predvigjao i držao sigurnim, da Rusi žele, da se sjedine sa Srbima, što se zbilja za nekoliko mjeseci i dogodilo. On je za to poslao svoga ljubimca Mula-agu sa jakim odjelom prema Negotinu, da presiječe svaki promet izmegju Srbije i Vlaške. Njegovi prvi časnici bili su u Vidinu, a dozvao je i do 2000 Arnauta, kojima se je u ratno vrijeme rado služio.

Usred tih dogagjaja umrije Pazvan-Oglu 27. januara 1807. Kako je bio žučljive naravi, koja se lako uzrujava, trpio je mnogo od svoga uzbugjenoga duševnog stanja, te mu se od neko doba zdravlje pogoršalo.

Na ruci mu se pojavi nekakav čir, a on ga proreze, ali za nekoliko dana upali se čitava ruka.

Kad Osman vidje, da će od toga umrijeti, dozva k sebi svoje najodličnije doglavnike: Kara-Mustafu, svoga ćehaja-bega, koji mu je toliko usluga učinio; Jusuf-agu, zapovjednika Plevne na Balkanu, na putu sofijskom, i Mula-agu, svoga ljubimca, koji je dojurio, čuvši za opasnost svoga gospodara.

Pazvan im na široko izloži prilike, u kojima se nalazilo tursko carstvo, a po njemu i Vidin. On im preporuči, da se ne dijele, preporuči im svoga sina, mladića od 15-16 godina, i svoga sinovca. Mula-agi predade privremenu vlast, dok ne dogju zapovjedi od sultana, u koga Osman zamoli čast pašinsku za svoga sina. Tako i umrije slijedećega dana, deset dana iza kako je bio prorezao onaj čir, ostavivši blaga više od 25 milijona u zlatu i dragom kamenju, ogromna skladišta živeža i strjeljiva, 300 topova u arsenalu, do 1200 konja, i znatnu pokretninu. Njegova dobra, osvojena ili oteta, sačinjavala su gotovo trećinu zemlje, kojom je upravljao.

Osman je naložio, da ga sahrane kraj njegova oca i djeda po ocu i po materi, kraj njegova prvog djeteta i brata mu Ibrahima. Ti grobovi leže svi jedan do drugoga u groblju, što je smješteno uz jednu džamiju u predgragju. Grob Osmanov je bez ikakva uresa; samo se nalazi zlatni natpis, udaren na dva podugačka stećka, usagjena poviše i poniže grobne ploče. U predvorju groblja nalaze se dva studenca za okrepu putnicima i za pranje po muslimanskom običaju, a u dnu groblja diže se još jedna mala džamija.◊212

Tako svrši čovjek, koji se je sam po sebi uzdigao, stvorio si neku vrst neodvisne vlasti, i pobjedio sve sile turskog carstva, združene protiv njega, koji je postao odmetnikom slučajno ili iz poštovanja prema svom ocu. Omer-aga mu bijaše ostavio na amanet osvetu, a on se ne smiri, dok se ne osveti svima, koji su iz bliza ili iz daleka bili uzrok smrti njegova oca. Pobjegavši megju razbojnike, učini potonje svojim vojnicima i postade sam harambaša. Ali čim se dokopa vlasti u Vidinu, otpusti svoje čete, i njegova uprava, prem opora i strašna kao tatarska, bila je rijetko nepravedna bez razloga. Turci u ovim krajevima bili su od uvijek poznati sa svoje razuzdanosti; Osman ih je držao pod najčvršćim jarmom, i kaznio smrću nemilosrdno svakoga krivca. Jedan Turčin osramoti jednu bugarsku ženu: odmah mu bi odsječena glava. On je štitio stanovništvo bugarsko i grčko, potrebno za obragjivanje zemalja, za industriju i trgovinu njegove zemlje. Spominje se više fakata, koji ga u tom karakterišu. Neki trgovac bugarski, po imenu Gallo, komu više Turaka nije htjelo platiti duga, a sam je morao platiti svoje vjerovnike, baci se u očajanju u Dunav, ali ga nekoliko Turaka spasiše i izvukoše na obalu. Osman, saznavši za to, dozva Galla, dade donijeti njegove knjige i poručivši po dužnike, dade ih izbatinati i naloži im pod smrtnu kazan, da isplate svoj dug za 24 sata.

Paša, nalazeći se jednom u polju, ugje k jednom Grku i zaiska mlijeka. Ovaj ga ne imagjaše u kući, te ga dade tražiti po selu. Pazvan mu pošalje slijedećega dana 24 bivola sa svojih dobara.

Bugarski seljaci govorahu, da je neprijatelj samo Turcima, i u istinu, ovi ga se vrlo bojahu. Kad je Osman gradom prolazio, svi bi se pred njim sakrivali.

Pazvan bijaše divlje i krvoločne naravi, glava čovječja padala je bez svakog milosrgja za najmanju pogrješku, a dovoljno je bilo kadšto, da neko padne u nemilost njegovu, pa da mu oduzme život. Nije trpio otpora i zahtijevao je, da se njegove zapovjedi uvijek s mjesta izvrše. Jednom bijaše odlučio, oženiti svoga ljubimca Mula-agu s kćerkom nekog bogatog age, koji ne htjede na to pristati, ali mu Osman dade odrubiti glavu i zapovjedi kadiji, da mlade vjenča.

Pazvan bijaše srednjega stasa, suhonjav, dosta slaba zdravlja, jer su duševna naprezanja bila silno istrošila njegovu fizičku snagu. Duševno je uvjek radio: bez njegove se zapovjedi u cijeloj njegovoj pokrajini nije ništa činilo; sam je sudio i najmanji prijepor, a mogao mu je svatko pristupiti sa svojim tužbama, i on bi svakome odgovorio. Od ranoga jutra do večeri primao je i rješavao razne poslove. U svoj harem ulazio je samo poslije 8 sati i ostajao po 2-3 sata. Čim bi dan osvanuo, već bijaše u svojim odajama. Tako i za njegove časnike nije bilo mira. Prvi od njih, kao haznadar ili blagajnik, siliktar ili nadglednik oružja i ostali, koji su morali po svojoj službi nalaziti se u njegovoj blizini, stajali su naizmjence pred njim ukopani u dnu njegove odaje te se nijesu mogli ni maknuti bez naročite njegove dozvole. Mula-aga dobavio se na taj način neke ukočenosti u nogama, koja se više nije dala ni izliječiti. Često se je morao nasloniti legjima uza zid i spavati stojećke.

Pazvan je obično drijemao, sjedeći na sofi, kad mu je mozak bio previše napet. Spavao je nemirno i uzrujano, samo po koji čas, jer su mu oči bile nepomične.

Dogagjalo se više puta, da bi mu većil-harć ili prvi stolnik donio jelo, kad bi on zaspao, a većil je morao ostati pred njim u istom položaju, dok god se on nebi probudio. Jedan većil, propustivši tu dužnost, izgubi glavu, a drugi dobi neku bolest u koljenima.

Na vratima njegovih odaja i na ulazu u saraj, čuvala je neprestano stražu četa od 300 ljudi, pripravna da izvrši svaku njegovu zapovjed na prvi mig.◊213

Megjutim, više puta mogao si ga ganuti. Mula-nga spasi svojim posredništvom mnogo ljudi. Isto tako Kara-Mustafa, njegov ćehaja-beg i vogja Arnauta, Poriši-Alija, uživahu njegovao potpuno povjerenje te su se mogli s uspjehom kod njega zauzeti, za koga ih je bilo volja.

Njegov čudni i nemirni karakter udaljio je sve liječnike iz njegove zemlje; Osman se naime bojao, da ga pomoću njihovom ko ne otruje. - Pomanjkanje pravilnih zakona u Turskoj sili često vlast, pa i samog sultana, da se na taj način ukloni osveti koga svrgnutoga službenika. Tako je i Osman dvojici liječnika bio odsjekao glavu. Jednomu za to, što ga nije izliječio u odregjeni dan, a drugomu radi sumnje, da ga je htio otrovati. - Jedan drugi opet bi pozvan, da izliječi njegovu ženu, kojoj je bio izrasao čir na materici. Iza pregledanja žene morade se liječnik dati obrezati i poturčiti, samo da ne izgubi glavu. I tako ne ostade u Vidinu nijedan liječnik osim Židova, koji su prodavali razne ljekarije. - Pazvan, osjećajući se jednom nešto bolestan, zamoli od kneza Aleksandra Sutza iz Carigrada, da mu pošalje svoga liječnika. Ovom se nekako nije dalo primiti takav poziv, nego on pošalje svoga slugu, koji se bijaše nešto malo uvježbao, gledajući neprestano gospodara pri poslu. Ovaj se nadao dobroj nagradi i ode u Vidin.

On opipa Osmanu bȉlo - (Turci misle da po bȉlu liječnik mora poznati svaku bolest) - i prepiše mu lijek za čišćenje. Lijek bi donešen, a paša naredi liječniku, da ga on sam popije, jer da on želi vidjeti djelovanje lijeka. Sluga liječnikov se malo uskraćivao, ali misleći, da se paša boji otrova, posluša. "Ja ću pripraviti još jedan takav," reče, a Osman mu zapovjedi da popije i taj. "Ja nijesam bolestan" reče siromah liječnik. "To će ukrijepiti tvoje zdravlje," odgovori paša, i ovaj morade opet poslušati. Pazvan doznade, da to nije liječnik, dade mu 50 pijastra i posla ga kući sasvim očišćena. - Liječnici su se kasnije klonili Vidina, a ne bijaše ih ni pri smrti njegovoj; ali je Osman za to imao veliko skladište ljekarija, pilula i drugih ljekarskih priprava s bilješkama, kako se upotrebljuju i za kakve bolesti.

Pazvan je poštivao sultana, ali se ministara uvijek čuvao, bojeći se svakog nasilja od njih.

Kad bi god došao časnik ili poslanik od Porte s pismima ili s fermanom, on bi poslao svoga časnika, da primi pismo, a ne bi pustio glasnika preda se. Samo ako je vijest bila ugodna, pozvao bi glasnika i nagradio ga. Ako mu se pak ferrnan ne dopadaše, glasnik nije dobio nikakva odgovora, te bi poslije duga čekanja - i od dva mjeseca više puta - otputovao, a da nije bio primljen.

Čelebija Mustaf-aga bijaše došao u Vidin kao aga janjičarski. Pazvanu se učini taj čovjek pogibeljnim i on zatraži drugoga u Carigradu, a Mustafu ukrca na Dunavu i otpravi natrag nakon boravka od 40 dana u Vidinu, te mu strogo zabrani, da se više ikada vrati u Vidin. Čelebija bijaše kasnije, 1807., veliki vezir. On je bio kao vogja stranke janjičara naravski protivnik nizam-gedi, te je i došao do vezirske časti uslijed bune janjičarske i svrgnuća sultana Selima III.

Pazvan je kudio uvedenje nizam-gedi, tvrdeći, da bi janjičare trebalo po modernim zahtjevima rata organizovati, a i sam je bio nezadovoljan njihovom nepokornošću, i nije im ništa u svojoj zemlji prepustio. Uskratio im je plaću i plaćao samo one, koji su vršili policajnu službu u gradu. On se služio pašom janjičarskim u Vidinu da podiže nerede u Carigradu; slao je naime lažna pisma pod njegovim imenom raznim vogjama janjičarskim u glavnom gradu i poticao ih na bunu.

Pazvan je primao vijesti iz Evrope o ratnim dogagjajima od svojih agenata, Židova i Grka, osobito od trgovca Atanasije, čijega je sina slao u Beč k nadvojvodi Karlu, za svojih zadnjih razmirica s Portom.◊214

Kao upravitelj nastojaše oko blagostanja svoje zemlje, u kojoj je želio podići trgovinu. Radi ustanka u Srbiji stadoše ići preko Vidina karavane s pamukom, bakrom i drugim proizvodima turskim za Austriju. Osman je štitio taj promet vojničkim postajama i jakim oružanim pratnjama. Taj promet iznašaše god. 1807., usprkos rata s Rusijom, do 60.000 bala pamuka (bala ima 50 oka, a oka 400 drama). Za balu se plaćalo paši 1 1/2 pijaster (60 para = 24 h) carine, koja sačinjavaše znatan dio pašinih prihoda. Ti su tovari išli preko Oršove u austrijske tvornice, što ih je bio podigao Josip II., a iz kojih se opet znatan dio preragjene robe uvozio u Tursku.

Osman je sagradio na velikom prostoru dućane i skladišta za trgovce, te je poticao i druge na to. Isto tako sagradi prostrane hanove ili gostionice, u kojima su u prizemlju bili smješteni sami dućani.

Ipak se trgovina ne raširi u znatnoj mjeri. Promet se ograniči na najpotrebnije stvari: željezo iz Bosne i so iz Vlaške. Strani trgovci ne usugjivahu se uopće doći u Vidin, pa ni sami Jermeni, koji inače trguju svuda po Turskoj.

Odijelo evropsko bijaše gotovo nepoznato u Vidinu. Niko nije znao govoriti kojim stranim jezikom, pa ni isti Židovi.

Pazvan, postavši gospodarom Vidina, bješe naselio u tom kraju sve probisvjete, koji su s njim služili u vojsci, i porazdijelio im zemlje i kuće svojih neprijatelja. Ti novi stanovnici, većinom Turci iz gora bosanskih i albanskih, bijahu velike neznalice, divlji i opori, koje su ne samo stranci nego i sami Turci iz Carigrada smatrali barbarima.

Njihove žene su isto tako divlje kao i muževi im, a živile su raskalašeno kao nigdje. Njihovo odijelo bilo je takovo, da se samo vide oči; mogle su slobodno izlaziti iz kuće, te polaziti kupališta, vrtove i predgragja, tako da ih niti sama strogost Osmanova nije mogla kako treba nadzirati.

Megjutim žene, koje su dale povoda kakvom neredu ili svagji, bile su bez milosrgja povezane u vreću i bačene u Dunav.

Prvi Francuzi, koji su putovali preko Vidina nakon smrti Osmanove, kad naime strah od njega više ne postojaše u gradu, bili bi se izvrgnuli ozbiljnoj opasnosti, da im nije bilo staraca i janjičarskih straža, koje su ih pratile.

Osman je ove divlje ljude znao držati na uzdi silom i upravo barbarskom strogošću, koja u ostalom ne bijaše ništa nenaravna u ovom kraju. Za kragju dao je odsjeći krivcu noge ili po jednu ruku. Krvnik bi umočio krvavu ruku u katran, da zaustavi krvotok, a poslije je krivac bio prognat. Tjelesa pogubljenih bacala su se obično psima izvan tvrgjave.

Osman je htio širenjem nastave promijeniti te divlje običaje, te je silio roditelje, da šalju svoje sinove i kćeri u školu. Malo pred svoju smrt naumi on osnovati neku vrst srednje škole za dječake, koji bijahu svršili početne škole.

Niko, bilo Turčin, bilo kršćanin, ne mogaše ostaviti zemlju bez njegove naročite dozvole, a zapovjednicima na megji bio je zadatak, da strogo paze, da taj propis bude vršen. U vrijeme nemira bijaše prešlo dosta vidinskih seljaka u Vlašku, ali Osman zaprijeti Ipsilantiju, da će silom oteti sve seljake iz Male Vlaške, ako mu se ne vrate njegovi; ali on ipak oprosti bjeguncima. On je često znao očitovati svoju naklonost prema stanovnicima grčkim i bugarskim. Za jednog požara biše opljačkane dvije grčke crkve u Vidinu, a Osman, da ih zaštiti u buduće od svake nesreće, podiže oko njih vrlo visoke i jake zidove, i pogubi sve, koji su bili osumnjičeni s pljačkanja.

On izgradi više javnih zdenaca u Vidinu, te udari pločnik po njemu i njegovim predgragjima, tako da je Vidin jedan od najčišćih gradova u Turskoj. Isto tako◊215 sagradi mnogo mostova i dugačkih cesta sve do brežuljaka na dvije milje daleko od tvrgjave.

Za tim podiže vrlo lijepu džamiju, a započe i drugu. Tom zgodom pozva Osman muftiju, i zapovjedivši mu, da odgovori bez laži i laskanja, upita ga, da li to njegovo djelo što vrijedi pred Bogom. - Muftija odgovori, da se samo pokajanjem i dobrim djelima dadu oprostiti ubijstva i razbojništva. "Ja to razumijem, reče Pazvan, ali sam Bog je sudac izmegju mene i mojih neprijatelja." On pohvali iskrenost muftijinu i postupaše uvijek lijepo s njim.

Pazvan je tačno vršio svoje vjerske propise i njegovom privatnom životu nije bilo prigovora. Nikad nije imao više od jedne žene, kojoj bijaše vrlo vijeran. Nije općio putem ni sa svojim robinjama, a nije imao nikakva intimnoga odnošaja ni s dječacima, kao što je dosta običajno na istoku; na protiv je strogo krivce kaznio, kad bi doznao za kakav takav grijeh.

Samo je bio požudan i lakom, te zgrnuo grdno blago. Neprestano je tražio novaca od gospodara Vlaške. Veći dio imanja svojih žrtava bješe prisvojio. Neki Turčin, prem je imao 2000 pijastera, bijaše se dao na prosjačenje. Osman mu dade odsjeći glavu, a novce mu zaplijeni u korist vlastite svoje blagajne. Pri smrti dugovao je više od 1500 kesa, naročito plaće janjičarima i to za više godina, plaće, po njegovim riječima nezaslužene, akoprem ne bijaše u Vidinu drugih četa osim njegovih. On je često silazio u svoju haznu i jedan Arapin bi mu u toj prilici brojio zlato. Želeći jednom imati zlatni pehar, dade dozvati zlatara, i naloži mu, da u njegovoj prisutnosti rastopi potreban broj dukata za tu čašu.

Tvrdi se da je kovao i novce. Htio je osnovati i ljevaonicu topova, ali salije samo jedan top, pošto nije imao dovoljno radnika.

Pazvan je megjutim bio kadšto i darežljiv, te je znao nagraditi svoje službenike. Tako je Mula-aga stekao po njemu imetak veći od dvije hiljade kesa; ćehaja-beg i ostale vogje bili su takogjer obasuti svaki dobrom.

Porta, po opsadi Vidina, tražila je od Osmana, da pogubi Kara-Mustafu, krivca nesreći Kapitan-paše, vrhovnog generala; ali on to otvoreno odbije, izjavivši, da će ga zadržati kao ćehaja-bega.

Pazvan je imao za divan-efendiju ili kancelara svoga pašaluka, nekog učena i sposobna čovjeka.

On je nadalje nabavio iz carigradskih štamparija raznih zemljopisnih djela i jedan dosta dobar atlas, uregjen po modernim kartama. Tako je on pratio političke i vojne dogagjaje u Evropi. On je dobro poznavao povjest tursku, te je često žalio opadanje carstva.

Osman je namjeravao, ako se Turska raspane, osnovati posebnu i nezavisnu kneževinu, a u protivnom slučaju želio je vidinski pašaluk namrijeti u baštinu svome sinu. Ali ipak nije slutio, da će tako skoro umrijeti, te je istom nekoliko dana pred smrt tražio tu čast za svoga sina. U ostalom, taj mladi čovjek nije ni mogao primiti zapovjedništvo ove vrsti u tako teškim okolnostima.

Radi nemira u Srbiji znatno je opao broj kršćanskih obragjivača tla, osobito iza strašne ekspedicije pašine nakon ustanka u decembru 1805. Da uzdrži zemlju u pokornosti, sagradi on više utvrgjenih gradova sa zidom, širokim šest stopa, u kojima se je mogla držati posada od 800 ljudi. Pašine su odaje bile u kulama, u koje se je penjalo pomoću pomičnih ljestava, koje su vodile u jedan otvor na svodu od predsoblja, a taj se je otvor opet zatvarao dvostrukim željeznim vratima.

Saraj njegov, koga je podigao nakon opsade Kapitan-pašine, bio je pak obična zgrada.◊216

Smrti se Pazvan-Oglu-a čitav Vidin poradova. Turci ne mogaše suzdržati svoga veselja, videći se oslobogjeni tako silna gospodara. Stanovnici, janjičari i age zauzeše vrata gradska. Bojali su se naime, da se njegovi časnici sa svojim četama ponovno ne dočepaju vlasti i ne navuku na grad novih nesreća. U ostalom činilo se, da će se oni s oružjem u ruci otimati za čast.

Stanovnici, do zuba naoružani zahtijevahu, da svi vogje izagju iz tvrgje. Oni se nastaniše izvan grada; ali ipak noću ugju u varoš. Mula-aga, radeći po zadnjoj želji Osmanovoj, preuze privremeno u svoje ruke vlast. Većina drugih vogja raskrstiše se s njim i stupiše u službu drugih paša.

I tako se raspadoše čete Pazvanove. Ipak neki bolji časnici ostadoše s Mulom, kao na pr. Kursanli-Alija.

Kara-Mustafa bješe odmah izjavio, da se neće u ništa miješati. On se ne htjede primiti nikakve časti, i odluči živjeti kao privatni gragjanin u Vidinu.

Nego jedan sobar Pazvanov, želeći se dobaviti vlasti, bješe se dočepao Osmanova sina. Mula mu megjutim dade odrubiti glavu, a tako i još nekim drugima. Ali-beg, sin Pazvanov, vrati se doskora Muli, koji je s njim postupao, kako je dolikovalo sinu onakova oca. Mula je poznavao blagajnika Osmanova, pomoću kojega je iskazivao često mnogo usluga gragjanima vidinskim. Sada je on više od godine dana upravljao gradom, te je bio općenito ljubljen. Uz to je bilo i drugih razloga, s kojih se je željelo, da Mula postane upraviteljem Vidina. Svi su naime gragjani više ili manje sudjelovali pri odmetništvu Osmanovu, te su se sada bojali osvete.

Kakav lakomi novi upravitelj našao bi brzo izliku za istrage i konfiskacije. Mula se za to spremi na obranu, ako ga Porta ne potvrdi.

Bilo je u ostalom korisno i za Portu, da tamo ne nastanu novi nemiri; jer bi se tako prekinuo svaki saobraćaj sa francuskom vojskom, što je moglo samo koristiti Rusima u Vlaškoj. To je mnijenje podupirao i general Sebastiani, poslanik francuski u Carigradu, te Mula bi imenovan pašom vidinskim. On uze za ženu udovu Osmanovu, posini njegova sina i stupi tako u usku svezu s obitelju svoga predšasnika, a Kara-Mustafa ostade, njegov ćehaja-beg.

Mula-paša, uzevši ime Seid-Hidris, odluči od pokornosti sultanu učiniti glavni princip svoje politike. On se je borio s Rusima i Srbima, sve do primirja u augustu 1807., a sultan mu pošalje počasnu sablju i kaftan za njegovu revnost.

Kursanli-Alija, odlikovavši se svojim junačkim otporom u Negotinu protiv ujedinjenih Srba i Rusa, bi imenovan pašom od dva repa i poslan na donji Dunav.